Alege intelept!

Concurs Eurobasket 2017

Câștigători Eurobasket Concurs Facebook

Premiu      Nume participant
Un abonament de 5 zile la toate meciurile de basket din cadrul FIBA Eurobasket 2017 Adelina Georgiana
Rezerva 1 Ionut Rosca
Rezerva 2 Oprescu Maria
Un abonament de 5 zile la toate meciurile de basket din cadrul FIBA Eurobasket 2017 Diana Lam
Rezerva 1 Gulita Mihaella
Rezerva 2 Cimpoca B Sever
3 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Isabela Micu
Rezerva 1 Bianca Biancaa
Rezerva 2 Clement Maryan Daniel
3 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Samziana Constantinescu
Rezerva 1 Hebre Olimpia
Rezerva 2 Matei Alexandra
3 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Flaviu Atat
Rezerva 1 Novak Csaba
Rezerva 2 Ghighilicea Marin D
3 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Bogdan Dorel Lescu
Rezerva 1 Ionela Tifrea
Rezerva 2 Gelup Claudiu
3 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Pusa Stan
Rezerva 1 Deoanca Ovidiu
Rezerva 2 Anisoara Gamanu
2 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Maria Adina
Rezerva 1 Tudor Sanda-dellia
Rezerva 2 Natalia Nanty
2 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Alina Mehedintu
Rezerva 1 Milan Ianoșev
Rezerva 2 Mihai Mitza
2 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Ellena Feleaga
Rezerva 1 Marinela Ceaus
Rezerva 2 Elena Luminita
2 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Sever Velcherean
Rezerva 1 Valentin Tutunaru
Rezerva 2 Andreea Trifulescu
2 bilete la un meci din catrul FIBA Eurobasket 2017 Florentina Stoica
Rezerva 1 Marius Despa
Rezerva 2 Loredana Elena C

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Mergi cu Lidl la meciurile FIBA EuroBasket 2017”

08.08.2017-10.08.2017

Art. 1 - Organizatorul
1.1 Organizatorul Campaniei Promotionale „Mergi cu Lidl la meciurile FIBA EuroBasket 2017” (denumită în continuare „Campania”) este LIDL DISCOUNT S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot Km 73+810, județul Prahova, având cod unic de inregistrare 22891860, atribut fiscal RO, numărul de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007, capital social 980.472.700 lei și înregistrată sub numărul 20249 ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

1.3. Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de către participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei Mediapost Hit Mail SRL, cu sediul în București, sector 1, str. Siriului nr. 42-46, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/8295/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13351917, fiind inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal sub nr. 298 (denumita in continuare “Agentia”), care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.

Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1.    Campania este organizată și desfășurată pe pagina de Facebook Lidl Romania.

2.2.    Perioada Campaniei este 08.08.2017-10.08.2017 .

2.3.    Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate în Art. 3 din Regulament.

 
Art. 3 - Regulamentul Campaniei

3.1.    Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a Campaniei, în următoarele modalități: în format electronic, pe site-ul www.lidl.ro, la secțiunea ”Evenimente”.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, pe site-ul Lidl www.lidl.ro, prin intermediul rețelelor de socializare, precum și prin intermediul unor materiale tipărite publicitare și/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificarea acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul Lidl, la adresa www.lidl.ro, secțiunea Evenimente.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1.    Se pot înscrie în vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în România și care la data înscrierii în Campanie au împlinit vârsta de 18 ani (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”).

4.2.    Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele persoane:

(i)  persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani la data înscrierii în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani;

(ii)prepușii (inclusiv însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și ai persoanelor juridice afliate Organizatorului;

(iii)  prepușii (inclusiv însă fără a se limita la angajații) agențiilor sau prestatorilor de servicii sau de leasing de personal ai Organizatorului implicați în organizarea Campaniei, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;

(iv)    membrii familiilor prepușilor menționați la punctele (ii) – (iii) de mai sus (constând din copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în Art. 4.2 din Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

4.5. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie, Organizatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la această decizie.

4.6. Prin participarea la această Campanie, Participanții se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art. 5 - Premiile Campaniei

5.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

5.2.  Meciurile FIBA EuroBasket vor fi organizate in orasul Cluj Napoca in perioada 31 august – 17 septembrie 2017. Un abonament permite accesul unei singure persoane la toate meciurile, iar un bilet permite accesul unei singure persoane la un singur meci in cadrul FIBA EuroBasket. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 8300 lei (opt mii trei sute) cu TVA inclusa. In situatia in care castigatorii nu locuiesc in Cluj, iar participarea acestora la meciurile EuroBasket 2017 presupune deplasarea catre Cluj, Organizatorul nu-si asuma obligatia acoperirii costurilor ocazionate de transport si cazare.

5.3.  Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot schimba caracteristicile premiilor câștigate.

5.4. Un participant poate câștiga în cadrul Campaniei un singur premiu.

Art. 6 - Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie

Pentru înscrierea valabilă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 2.2;

(3) Participantul trebuie să fie de acord cu Prelucrarea datelor personale, potrivit Art. 9 din Regulament.

6.2.  Mecanismul înscrierii în Campanie

Pentru a participa la Campanie, Participantul intră pe pagina de Facebook Lidl Romania, la adresa http://facebook.com/lidlromania și lasă un comentariu la postarea din cadrul Campaniei. Comentariul va fi un raspuns la întrebarea din textul postarii. Toti acesti participanti vor fi inscrisi automat in tragerea la sorti organizata in conditiile prevazute la articolul 6.3 din prezentul Regulament.

6.3. Desemnarea și contactarea câștigătorilor

Stabilirea câștigătorilor premiilor are loc prin tragere la sorti electronica, efectuata in prezenta unei comisii formata din urmatoarele persoane: un reprezentant al Agentiei, un avocat sau notar, precum si un consultant tehnic, denumita in continuare „Comisia”, în maxim 30 de zile lucrătoare de la încheierea Campaniei. Pentru fiecare premiu se va extrage câte un câștigător și cate două rezerve.

6.4. Validarea și publicarea câștigătorilor 

6.4.1 Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și modul de desfășurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Campaniei, este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor urmatoare:

(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)  Înscrierea în Campanie să se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;

(3)  Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

(4)  Participantul va furniza Organizatorului informațiile solicitate și necesare pentru a îi fi înmânat premiul (nume, prenume, adresă și număr de telefon), în termen de 24 ore de la momentul contactării.

6.4.2 În cazul în care Organizatorul, din motive independente de acțiunile sale, nu poate contacta Participantul câștigător, sau acesta nu  furnizează informațiile solicitate conform art. 6.4.1 alin. 4, Participantul desemnat câștigător va fi invalidat.

Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza faptului că a furnizat in mod gresit datele de contact.

6.4.3    Anunțarea câstigătorilor se va realiza prin răspuns la comentariul de pe Facebook.  Lista finală a câștigătorilor Campaniei va fi afisată și pe site-ul www.lidl.ro, la secțiunea ”Evenimente”.  până la data de 28.08.2017

6.5. Intrarea în posesia premiilor 

6.5.1 Premiile vor fi expediate prin curier privat la adresa menționată de câștigător în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicarii castigatorilor, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de către Organizator.

6.5.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu oferi premiul dacă participantul desemnat câștigător nu va îndeplini condițiile de validare enumerate în Art. 6.4.

 
Art. 7 - Taxe și impozite

7.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 
Art 8 - Limitarea răspunderii

8.1.  Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

1.     Trimiterea e-mailului cu date de contact de către Participantul desemnat câștigător, catre alta adresa de e-mail/contact decât cea indicată în mesajul prin care Organizatorul comunică Participantului faptul că a fost desemnat câștigător, fapt ce ar duce la neprimirea acestuia de catre Organizator;

2.     Inscrierile realizate in afara perioadei de de înscriere menționată mai sus;

3.     Postările ce nu conțin toate informațiile obligatorii, indicate în cuprinsul mesajului Campaniei;

4.     Eventualele dispute legate de datele de contact ale Participanților.

5.     Eventuale erori în datele furnizate de către câștigători; (ex: lipsa acurateții datelor de contact) nu atrag răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu va fi ținut responsabil în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător sau la imposibilitatea de a intra în posesia premiului;

6.     Întârzierile de livrare/înmanare a premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale etc;

7.     Pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea paginii de Instagram, a adreselor de e-mail ale Participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare.

8.     Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Campaniei).

9.     Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de Organizator în Regulament.

10.  Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în încapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil.

Aceste circumstanțe se pot datora informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, ca urmare a acțiunilor utilizatorilor paginii web/rețelei de socializare, a funcționării echipamentelor acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și/sau a echipamentelor și/sau a aplicațiilor furnizorului de internet și/sau funcționarea defectuoasă a rețelei de socializare/e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la Campanie. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare).

8.4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

8.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi ale unui comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

8.7. Organizatorul nu răspunde pentru limitări, suspendări sau modificări de orice fel ale regulilor de utilizare a rețelei de socializare Instagram.

8.8. Participanții își asumă originalitatea comentariilor postate, confirmă că dețin drepturi de autor asupra fotografiilor postate și se obligă ca în fotografii nu vor apărea alte persoane. Participanții sunt de acord ca Organizatorul să folosească imaginile și comentariile lor și își asumă faptul că vor fi singurii răspunzători în cazul încălcării unor drepturi de autor sau a dreptului la imagine aparținând unor terțe părți prin postarea unor ”Comment”-uri în cadrul Campaniei.

8.9. Prin participarea la această Campanie, câştigătorii acordă in mod expres Organizatorului  dreptul să folosească datele lor în scopuri publicitare pentru promovarea acestei Campanii.

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1  Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii si castigatorii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail,  CNP, in cazul castigatorilor premiilor de o valoare mai mare de 600 lei,sa fie prelucrate si folosite pentru organizarea Campaniei si in vederea transmiterii/predarii premiilor, precum si in scopuri de reclama, marketing si publicitare, fara alte obligatii sau plati.

9.2  La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei vizate, trimisa la adresa de email protectiadatelor@lidl.ro sau la adresa Bd. Dimitrie Pompeiu 6 E, Clădirea Pipera Business Tower, Etaj 4, 020335 Sector 2, Bucureşti, in mod gratuit, Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”).

9.3  Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare, doar pentru buna desfasurare a Campaniei promotionale urmand ca ulterior aceste date sa fie distruse, data limita pentru distrugerea acestor date fiind 01.10.2017. Se vor păstra procesele-verbale de predare premii conform reglementărilor interne ale Organizatorului având în vedere interesul legitim, din punct de vedere juridic și contabil/fiscal.

9.4  Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 si in special cele cu privire la: 

a) dreptul de informare potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

c)  dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 

d) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; iii) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) sau ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

9.5  Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin înscrierea cu contul personal de utilizator pe rețeaua de socializare în vederea participării la Campanie se supune termenelor, condițiilor și politicii de confidentialitate aparținând deținătorului rețelei de socializare prin intermediul căreia se organizează Campania, pe care participanții le-au acceptat la momentul creării contului de utilizator. Lidl nu își asumă responsabilitatea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie prin intermediul platformei de socializare.

 
Art. 10 - Încetarea. Întreruperea Campaniei. Forță majoră

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în Art. 2.2, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei, potrivit Regulamentului.

Forță majoră înseamnă orice eveniment extern, care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau remediat într-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator.

Art. 11 - Imposibilitatea ridicării premiilor

În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se află în imposibilitate de a se deplasa sau primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură autentică specială. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură autentică, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de predarea premiului către persoana împuternicită.

Art. 12 - Contestații și litigii

12.1. Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a câștigătorilor vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator la adresa de e-mail socialmedia@lidl.ro până la data de 22.08.2017 inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

12.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din București.

12.3.     Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 13 - Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

13.2. Activitățile de organizare ale acestei Campanii nu sunt în niciun fel sponsorizate, sprijinite sau administrate de Facebook sau în asociere cu Facebook și Instagram. Destinatarul informațiilor trimise de participanți este Lidl Discount SRL.

13.3. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.4. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Redactat de biroul notarial, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care un exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial, şi două exemplare au fost eliberate părţilor.

Organizator

LIDL Discount S.R.L.