Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare Baterii și Acumulatori portabili uzați din Magazinele LIDL

"Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!"

 

1. Organizator

Organizatorul Campaniei „Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!” este:

 

RLG REBAT ROMANIA având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J40/11562/07.12.2009, Cod unic de înregistrare 26300001 telefon +40 374 833 583 fax +40 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro, reprezentată prin Administrator Gheorghe Loloiu si Imputernicit Andrei George Pliumbuitu

 

Partener:

Partenerul campaniei este LIDL DISCOUNT S.R.L, persoană juridică

 

LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerțului J29/3212/2007, reprezentată prin dna. Zita Szlavikovics în calitate de Administrator și dl. Mirel Tescar, în calitate de Împuternicit.

 

2. Perioada de desfăşurare

Campania „Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!” se desfăşoara în fiecare magazin Lidl Discount, având în vedere programul de funcționare al fiecărui magazin.

  • Data limită de depunere a bateriilor uzate în cutiile de colectare este: 31 Decembrie 2022, ora 22.00.

 

3. Participanţi

 

La campanie pot participa toate persoanele fizice, indiferent de vârstă, care aduc baterii și acumulatori portabili uzați în cuantumul stabilit, conform secțiunii 4 – Premii, până la data de 31 Decembrie 2022, ora 22.00.

Participanţii la Campania „Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulamentul oficial, conform celor menţionate mai jos.

 

4. Premiile

În cadrul Campaniei „Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!” Organizatorul, prin intermediul Partenerului, oferă la schimb o baterie nouă model AA marca AEROCELL, astfel:

-În perioada 01 ianuarie 2022-28 februarie 2022- rata de schimb este de 7 baterii uzate / acumulatori uzați pentru o baterie nouă;

-În perioada 01 martie 2022-31 decembrie 2022- rata de schimb este de 10 baterii uzate/acumulatori uzați predați pentru o baterie nouă.

Persoanele fizice care aduc spre schimb în cadrul unei predări de baterii / acumulatori uzați  mai mult de 210 baterii sau acumulatori portabili uzați vor primi 30 de baterii noi, până la data de 01 martie, respectiv 21 de baterii după această dată.

Organizatorul, iar nu Partenerul, îşi asumă în totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.

Partenerul nu este responsabil de stocul de baterii care pot fi acordate drept premii în cadrul Campaniei.

Beneficiază de bateriile noi numai participanţii la campanie care au depus cantitatea de baterii și acumulatori portabili uzați menționat în secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a bateriilor noi primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

 

5. Mecanismul de desfăşurare

Orice persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, care va depune în perioada 01 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2022 ora 22.00 la punctele de colectare organizate în rețeaua de magazine LIDL, baterii şi acumulatori portabili uzați în numărul prevăzut la pct. 4 va primi 1 baterie nouă marca AEROCELL. Punctele de colectare îl reprezinta casa de marcat principală din fiecare magazin Lidl Discount, unde casierul principal va primi de la participanții la campanie bateriile uzate și le va oferi la schimb o baterie nouă. Bateriile uzate vor fi depuse de către casier în cutia de colectare existentă la casa de marcat.

Depunerea bateriilor / acumulatorilor uzați în magazinele LIDL participante, așa cum este descrisă mai sus, se realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant, astfel cum este acesta afișat pentru fiecare magazin participant în parte.

În cazul identificării de către Organizator sau de către Partener a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

 

6. Erori

Reclamaţiile cu privire la bateriile oferite la schimb efectuate după data de predare, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea organizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului și/sau a Partenerului, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizator dacă sunt primite până la data de 07 Ianuarie 2023 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorului prevăzută în preambul cu confirmare de primire.

 

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii și/sau între Partener și participanți la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și/sau Partener, inclusiv imposibilitatea organizatorilor (respectiv a Organizatorului și/sau a Partenerului) din motive independente de voinţa lor şi a căror apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament.

 

9. Protecţia datelor personale

În cadrul Campaniei „Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!” participanților nu li se solicită date cu caracter personal. Schimbul între bateriile / acumulatorii uzați și bateriile noi se efectuează în mod simplu, doar prin numărarea și predarea/preluarea bateriilor uzate/ acumulatorilor uzați și bateriile noi.

 

10. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.rebat.ro şi www.LIDL.ro

Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorului în raporturile cu participanții.

 

11. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant fie în magazinul Lidl Discount, fie pe site-ul www.rebat.ro şi www.LIDL.ro, sau printr-o solicitare scrisă la sediul RLG Rebat Romania SRL indicat în preambul. Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modificărilor.

Regulamentul oficial al Campania „Reciclează înțelept! Fiecare baterie contează!” va fi publicat la adresele www.rev-log.com/ro şi www.LIDL.ro .

 

RLG REBAT premiază responsabilitatea față de mediu

 

Organizator:

RLG REBAT

Dr. Gheorghe Loloiu – Administrator

Andrei George Pliumbuitu- Imputernicit

 

Partener:

Lidl Discount SRL

Zita Szlavikovics – Administrator

Mirel Tescar - Imputernicit