Informare privind supravegherea video şi protecția datelor

Lidl Discount S.R.L., cu sediul în Sat Nedelea – Crângul lui Bot, Comuna Ariceștii Rahtivani DN 72, județ Prahova 107027, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J29/3212/2007, cod unic de înregistrare 22891860, Responsabil cu Protecția datelor nr. de tel. 0374.819.318, adresă de email protectiadatelor@lidl.ro (“Lidl”) în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră (angajați/vizitatori/clienți/consumatori/conducători auto sau delegați/agenți de pază/orice alte persoane care pătrund în spațiile monitorizate video), in scopul asigurării protecției proprietății Lidl, a clienților si angajaților, in scopul investigării comportamentului infracțional, pentru cercetarea accidentelor de munca si clarificarea incidentelor care implica daune materiale si/sau umane. Temeiul juridic al prelucrării îl constituie art. 6 lit. c) din Regulamentul General privind protecţia datelor 679/2016 („RGPD”) – necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale ce incumba Lidl potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor si H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, respectiv art. 6 lit. f) din RGPD - interesele legitime ale Lidl.

Prin utilizarea camerelor de supraveghere, precum și prin întocmirea unor registre de evidență a accesului autovehiculelor și persoanelor sau a unor rapoarte de evenimente în cursul desfășurării serviciului de pază, Lidl prelucrează următoarele date cu caracter personal: a) prin intermediul camerelor de supraveghere: imaginea si comportamentul persoanei vizate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, ora sosirii si ora plecării; b) prin intermediul registrelor de evidenta a accesului persoanelor si autovehiculelor: numele și prenumele, seria și nr. actului de identitate sau a legitimației de serviciu, nr. de înmatriculare al autovehiculului, destinația, ora sosirii, ora plecării; c) in cazul producerii unui eveniment, numele și prenumele, semnătura, seria și numărul actului de identitate, numărul avizului sau al facturii, observații, date privind evenimentele raportate în cursul serviciului de pază, numărul de înmatriculare al vehiculului.

Prelucrarea datelor personale în scopurile menționate mai sus nu va implica existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri.

Lidl va stoca datele personale înregistrate prin intermediul camerelor de supraveghere video, pentru o perioadă de maximum 20 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate, in care stocarea datelor este necesara pentru o perioada mai îndelungata (de ex. producerea unui incident în incinta Lidl, exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate, intentarea unui acțiuni în justiție împotriva Lidl, etc.). Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul registrelor de evidenta vor fi stocate pentru o perioada de 2 ani. Ulterior expirării termenelor de păstrare, datele dumneavoastră vor fi șterse/distruse.

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate și cu respectarea principiului minimizării datelor, informaţiile colectate pot fi transmise angajaților Lidl și, dacă este cazul, împuterniciților operatorului, respectiv societăților de pază, societăților care asigură mentenanță sistemului de supraveghere video, societăților de asigurare/reasigurare, pentru investigarea unor evenimente legate de securitatea persoanelor şi bunurilor, precum și autorităților și/sau organismelor publice.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de a vă opune prelucrării si dreptul la portabilitatea datelor. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă datată și semnată la adresa poștală din București, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A, et. 4, Sector 1, sau la adresa de email protectiadatelor@lidl.ro. Responsabilul cu protecţia datelor poate fi de asemenea contactat la protectiadatelor@lidl.ro.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, din București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 (www.dataprotection.ro).