Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protectia Datelor”), societatea LIDL DISCOUNT S.R.L. („Lidl” sau „Operatorul”) cu sediul în Sat Nedelea – Crângul lui Bot, Comuna Ariceștii Rahtivani DN 72, județ Prahova 107027, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr.

J29/3212/2007, cod unic de înregistrare 22891860, telefon: +4(0)372.819260 are obligația de a prelucra cu bună-credință, în condiții de siguranță, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, inclusiv prevederile Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016 („GDPR”) și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prezenta notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal („Nota”) este redactată în conformitate cu regulile aplicabile privind protecția datelor, în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în acest context.

Astfel, Lidl, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează prin mijloace automatizate și manuale, datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

1. În scopul soluționării sesizărilor și/sau solicitărilor/reclamațiilor dumneavoastră, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza interesului legitim conform art. 6 alin. 1 lit.f) din GDPR.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: nume şi prenume, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail, date referitoare la plăți și orice alte categorii de date pe care le includeți în formularele de reclamații prezente în magazinele noastre sau în cererile scrise datate și semnate pe care le înaintați către Lidl. Refuzul furnizării acestor date poate avea ca efect imposibilitatea de a vă furniza un răspuns la sesizările/solicitările pe care le faceți în magazinele noastre.

Categorii de destinatari: excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite de care ne leagă un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.

De asemenea, poate fi necesar să transferăm anumite informații către parteneri care nu au calitatea de persoane împuternicite (de ex. furnizori în cazul întrebărilor specifice unor produse sau în cazul solicitărilor de reparații/service), pentru soluționarea cererii dumneavoastră. În asemenea cazuri, ori de câte ori este posibil (ex.: în cazul întrebărilor vizând produsele), cererea este anonimizată în prealabil, astfel încât terțul să nu poată face legătura cu persoana dumneavoastră.

Atunci când va fi necesar un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, inclusiv către partenerii de service, vă vom informa în prealabil şi vă vom solicita consimțământul (art. 6 alin.1 lit. a) din GDPR). În vederea soluționării cererii dumneavoastră, partenerii vă vor putea contacta după transfer și vor continua să prelucreze datele dumneavoastră în calitate de operator independenți, potrivit propriilor politici si proceduri de prelucrare a datelor cu caracter personal. Totodată, este posibil să transferăm anumite informații către alte companii din grupul Lidl si către instituții/autorități publice (ex. Protecția Consumatorului, Poliție, Parchet etc.).

Durata de stocare: până la soluționarea sesizării/solicitării precum și ulterior, pentru o perioadă maxim 90 de zile, în funcție de tipul de sesizare/reclamație formulat.  În cazuri izolate, este posibil ca din motive de natură juridică (de ex. existenta unei plangeri catre ANCPC legata de modul de soluționare a sesizării/solicitării), datele dvs. cu caracter personal să fie stocate pe o perioadă mai îndelungată (ex.: pentru o perioadă de trei ani de la data cererii). În aceste cazuri, perioada de stocare nu depășește termenele de păstrare reglementate legal.

2. In scopul solutionarii solicitarilor privind exercitarea drepturilor dumneavoastra prevazute de GDPR, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza interesului legitim conform art. 6 alin. 1 lit.f) din GDPR.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: nume şi prenume, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail, date referitoare la drepturile pe care le veti invoca si orice alte categorii de date pe care veti intelege sa le includeți in solicitarea dvs. Refuzul furnizării acestor date poate avea ca efect imposibilitatea de a vă răspunde solicitărillor dvs.

Categorii de destinatari: excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite care ar fi incheiat un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.

Durata de stocare: până la soluționarea sesizării/solicitării precum și ulterior, pentru o perioadă de 3 ani, pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor Lidl.

3. In scopul solutionarii cererilor dvs. privind efectuarea unei plati eronate cu cardul de debit/credit, la achitarea produselor in magazinul Lidl, datele dumneavoastra cu caracter personal se vor prelucra in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: nume şi prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon, numarul de magazin/adresa magazinului si  data in care s-a produs incidentul de plata,  , suma incasata in plus, copia bonului fiscal, extrasul de cont (care sa se refere exlusiv la tranzactia contestata), semnatura dvs. (de pe formularul reclamatii plata eronata).

In cazul in care este necesar pentru solutionarea cererii, unele dintre datele cu caracter personal mai sus mentionate vor fi comunicate si bancii, in calitate de operator independent: elementele de identificare a tranzactie dublate (copia bonului fiscal, suma, data tranzactie, codul de autorizare a platii), ultimele 4 cifre ale cardului (xxx xxxx xxxx 1234) si banca/entitatea emitenta a cardului.

Categorii de destinatari: excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite cu care ar fi incheiat un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.

Durata de stocare: până la soluționarea sesizării/solicitării precum și ulterior, pentru o perioadă de 1 an.  În cazuri izolate, este posibil ca din motive de natură juridică (de ex. in cazul existentei unei dispute), datele dvs. cu caracter personal să fie stocate pe o perioadă mai îndelungată (ex.: pentru o perioadă de trei ani de la data cererii). În aceste cazuri, perioada de stocare nu depășește termenele de păstrare reglementate legal.

4. Pentru emiterea facturilor fiscale și a facturilor de retur, inclusiv a dispozitiei de plata prin care se confirma primirea sumei aferente bunului rerturnat , datele personale vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii unei obligații legale care îi revine lui Lidl conform art. 6 alin. 1 lit.c) din GDPR).

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: nume şi prenume, adresa, semnătura. Refuzul furnizării acestor date poate avea ca efect imposibilitatea de a vă emite factura fiscala sau factura de retur.

Categorii de destinatari: alte companii din grupul Lidl, precum și autoritățile și/sau organismele publice, dacă este cazul.

Durata de stocare: pe o perioadă de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în care au fost întocmite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

5. În scopul asigurarii pazei (Datele personale vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii unei obligații legale care îi revine lui Lidl - art. 6 alin. 1 lit.c) din GDPR)

Astfel, potrivit Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, personalul de pază are dreptul să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: descriere generica a persoanei vizate: gen, varsta, posibile semnalmente ale făptașilor, dacă este cazul, fapta comisă, bunurile recuperate şi măsurile luate în legătura cu acestea, data, ora si locul faptei.

Categorii de destinatari: Politie, organele de cercetare/urmărire penală, alte autorități/instituții publice.

Durata de stocare: procesele verbale incheiate de catre agentii de paza cu privire la faptele mai sus menționate vor fi păstrate pentru o perioada de 2 ani de la data intocmirii.

6. În scopul respectarii interdictiei de vanzare a produselor din tutun si bauturi alcoolice minorilor  (Datele personale vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii unei obligații legale care îi revine lui Lidl - art. 6 alin. 1 lit.c) din GDPR)

Astfel, potrivit Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, operatorul economic are obligatia de a nu comercializa produse din tutun si alcool minorilor. Pentru a duce la indeplinire aceasta obligatie legala, angajatii Lidl pot solicita clientilor cu privire la care exista suspiciunea ca nu ar fi implinit varsta de 18 ani, respectiv ca ar fi minori, prezentarea actului de identitate pentru scopul verificarii varstei.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: datele cu caracter personal mentionate in actul de identitate.

Categorii de destinatari: angajati Lidl.

Durata de stocare: datele cu caracter personal nu vor fi stocate de catre Lidl, actul de identitate fiind doar prezentat angajatilor Lidl.

6. Dispoziții comune

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în ţări din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European, inclusiv în Germania. Lidl ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat indiferent de locul în care acestea sunt transferate.

Prelucrarea datelor personale în scopurile menționate mai sus nu va implica existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri.

Dispuneți de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale: dreptul de a solicita accesul, rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor, precum și, acolo unde este cazul, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarea adresă poștală: București, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A, et. 4, Sector 1 sau la adresa de e-mail:  info@lidl.ro. Responsabilul cu Protectia datelor poate fi contactat la adresa anterior mentionate sau la adresa de email protectiadatelor@lidl.ro.  

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 (www.dataprotection.ro), în cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare.

Informaţii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Lidl Discount SRL sunt disponibile la adresa www.lidl.ro, Secțiunea Protectia Datelor.