REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “Părerea ta contează!” organizată de LIDL DISCOUNT S.R.L. în perioada 01.03.2019 – 29.02.2020

Art. 1 – Organizatorul

1.1          Organizatorul campaniei publicitare “Părerea ta contează!” (denumită în conținuare „Campania”) este societatea LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007 (denumită în conținuare „Organizatorul”).

1.2          Campania se va desfășura prin intermediul societății Mediapost Hit Mail, cu sediul în România, str. Siriului nr. 42-46, Bucuresti, Sector 1 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/ 8295/ 2000, cod de înregistrare fiscală RO 13351917, denumită în conținuare “Agenția”, care se va ocupa de implementarea și derularea activităților Campaniei.

1.3          Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligătoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare.

1.4          Prin înscrierea la Campanie se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului de către participant și acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei.

                       

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1          Campania este organizată pe teritoriul Romaniei.

2.2          Campania se desfășoară în perioada 01.03.2019 — 29.02.2020 (denumită în conținuare Perioada Campaniei), cu respectărea dispozițiilor prezentului Regulament. 

2.3          Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate la art. 3 din Regulament.

 

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1          Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.lidl.ro/parereata.

3.2          Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3          Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe pagina web www.lidl.ro/parereata, înainte ca acestea să intre în vigoare.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1           Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani. Înscrierea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.2           Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

                    I.         persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie;

                  II.         angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;

                 III.         angajați ai Agenției Mediapost Hit Mail sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

                IV.         rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

4.3           Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorilor desemnați.

4.4     Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5      Organizatorul își rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

4.6       Orice încercare de fraudăre se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1   În cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți, conform mecanismului descris la  art. 6.2, următoarele premii:

 

a)     2 (două) premii mari fiecare constând într-un pachet turistic de tip circuit pentru 2 (două) persoane, (câștigătorul și un însoțitor desemnat de acesta), denumite în conținuare „Premiile Mari”. Valoarea unitară a fiecărui Premiu Mare va fi de de 8.378 lei (opt mii trei sute șaptezeci și opt lei), din care 7.600 lei (șapte mii sase sute lei) valoarea pachetului turistic și 778 (șapte sute șaptezeci și opt lei) lei impozit pe venit reținut la sursă, și

b)    120 (o sută douăzeci) de premii constând fiecare în „Voucher de cumpărături în valoare unitară de 100 lei”, denumite în conținuare Premiile Mici. Pentru această categorie de premii, Organizatorul nu va reține la sursă impozit pe veniturile din premii, întrucât valoarea unitară a premiilor nu depășește valoarea neimpozabilă de 600 lei.

5.2    Costul final al Premiilor Mari poate varia în funcție de costul biletelor de avion, după validarea câștigătorilor. în această situație, valoarea impozitului reținut la sursă se va modifica corespunzător.

5.2.1 Premiile Mari constau în:

a) 1 (una) excursie tip circuit „Egipt, Nil și Hurgada”, pentru 2 (două) persoane (respectiv participantul câștigător și un însoțitor desemnat de participantul câștigător), având specificațiile prezentate în Anexa 2 la prezentul Regulament și

b) 1 (una) excursie tip circuit „Turul Alpilor - Italia, Franța, Elveția, Austria” pentru 2 (două) persoane (respectiv participantul câștigător și un însoțitor desemnat de participantul câștigător), având specificațiile prezentate în Anexa 3la Regulament.

5.3         Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 28.756 lei (douăzeci și opt de mii șapte sute cincizeci și sase lei), din care 27.200 lei (douăzeci și șapte mii două sute lei) valoarea netă a premiilor acordate și 1.556 lei (o mie cinci sute cincizeci și sase lei) valoarea impozitului pe veniturile din premii reținut la sursă de Organizator.

5.4         Organizatorul își va respectă toate obligățiile de natură fiscală aferente acestor premii, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii premiilor.

5.5         Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita  schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor câștigate.

5.6         În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu din fiecare dintre cele 2 (două) categorii de premii detaliate la art. 5.1, pe toată durata  campaniei (ex: un participant poate câștiga un Premiu Mic constând în Voucher de cumpărături LIDL în valoare unitară de 100 lei și unul dintre cele 2 Premii Mari).

 

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1         Înscrierea la Campanie 

6.1.1      Campania este organizată și se desfășoară în toate magazinele Lidl de pe teritoriul Romaniei. Se poate înscrie în Campanie orice persoană care achiziționează sau care a achiziționat produse din magazinele LIDL, înainte și/ sau în timpul Perioadei Campaniei, în intervalul orar 07:00:00 - 22:00:00, respectiv pe durata programului de funcționare a fiecărui magazin Lidl. Un bon fiscal poate fi înregistrat în Campanie o singura dată, prin intermediul site-ului www.lidl.ro/parereata.

6.1.2    Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

 • să achiziționeze produse din magazinele Lidl în perioada campaniei;
 • să acceseza pagina www.lidl.ro/parereata;
 • să înscrie de pe bonul fiscal, numărul magazinului și numărul de bon (menționat pe bonul fiscal sub indicația Mg (Magazin) / Tz (Tranzacție);
 • să parcurgă și să completeze chestionarul;
 • la finalizarea chestionarului Participantul are posibilitatea de a se înscrie în secțiunea de concurs prin completarea următoarele informații: nume, prenume, data nașterii, adresa, oraș, telefon, e-mail;
 • să bifeze mențiunea “Sunt de acord cu termenii și condițiile Campaniei”.

6.1.3     Înscrierea la Campanie se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 2.2 de mai sus.

6.1.4     Participanții trebuie să păstreze bonul/ bonurile fiscal/e în original necesare pentru validare;

6.1.5     Vor fi anulate și nu vor fi luate în considerare:

 • înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a Campaniei;
 • înscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de fraudă sau prin oricare alte modalități decât cele prevăzute de prezentul Regulament;
 • înscrierile efectuate de persoane din categoriile prevăzute la Art. 4.2.

 6.2   Desemnarea câștigătorilor

6.2.1    Stabilirea câștigătorilor premiilor va avea loc prin tragere la sorți electronică, efectuată în prezența unei comisii formată dintr-un reprezentant al Agenției și un notar, denumită în conținuare „Comisia”.

6.2.2    Tragerile la sorți vor avea loc la sediul Agenției din Bucuresti, Sector 1, str. Siriului nr. 42-46 sau la sediul unui notar public desemnat de către Agenție, după cum urmează:

 

A. Premiile mici constând în „Vouchere de cumpărături în valoare de 100 RON” se vor acorda prin extrageri lunare care vor avea loc după cum urmează:

 1. în data de 04.04.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.03.2019 – 31.03.2019, ora 23:59.
 2. în data de 07.05.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.04.2019, ora 00:00 – 30.04.2019, ora 23:59.
 3. în data de 04.06.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.05.2019, ora 00:00 – 31.05.2019, ora 23:59.
 4. în data de 04.07.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.06.2019, ora 00:00 – 30.06.2019, ora 23:59.
 5. în data de 06.08.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.07.2019, ora 00:00 – 31.07.2019, ora 23:59.
 6. în data de 05.09.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.08.2019, ora 00:00 – 31.08.2019, ora 23:59.
 7. în data de 03.10.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.09.2019, ora 00:00 – 30.09.2019, ora 23:59.
 8. în data de 05.11.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.10.2019, ora 00:00 – 31.10.2019, ora 23:59.
 9. în data de 05.12.2019 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.11.2019, ora 00:00 – 30.11.2019, ora 23:59.
 10. în data de 07.01.2020 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.12.2019, ora 00:00 – 31.12.2019, ora 23:59.
 11. în data de 04.02.2020 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.01.2020, ora 00:00 – 31.01.2020, ora 23:59.
 12. în data de 05.03.2020 va avea loc extragerea pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.02.2020, ora 00:00 – 29.02.2020, ora 23:59.

 

- în cadrul fiecărei trageri la sorți lunare se vor extrage câte 10 (zece) premii constând în Vouchere de cumpărături LIDL în valoare unitară de 100 lei și câte 2 (două) rezerve pentru fiecare premiu extras;

 

B. Premiile Mari se vor acorda după cum urmează:

 1. în data de 05.09.2019 va avea loc extragerea pentru Premiul Mare constând într-o excursie tip circuit în „Egipt, Nil și Hurgada” pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.03.2019 – 31.08.2019, ora 23:59. În cadrul tragerii la sorți se va extrage 1 (un) câștigător și 5 (cinci) rezerve.
 2. în data de 05.03.2020 va avea loc extragerea pentru Premiul Mare constând într-o excursie tip circuit „Turul Alpilor - Italia, Franța, Elveția, Austria” pentru toate înscrierile valide conform prezentului regulament, realizate în perioada 01.09.2019, ora 00:00 – 29.02.2020, ora 23:59. În cadrul tragerii la sorți se va extrage 1 (un) câștigător și 5 (cinci) rezerve.

 

6.3       Validarea câștigătorilor. Publicarea câștigătorilor

6.3.1    Ulterior extragerii electronice a câștigătorilor Campaniei, Comisia va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectărea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

6.3.2    Participanții care au fost desemnați câștigători ai premiilor vor fi contactați telefonic sau prin email, în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la momentul în care au fost extrași drept câștigători prin tragere la sorți electronică de către Agenție conform art. 6.2 la prezentul regulament. Agenția va efectua maxim 3 (trei) apeluri de înștiințare / respectiv 3 (trei) înștiințări pe email, acestea fiind efectuate în intervalul orar 09:00 – 18:00. Numărul de telefon respectiv adresa de email utilizată servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 2 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor.

6.3.3    Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legatură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campania “Părerea ta contează!”.

1.      În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului i se va solicita să:

a.      Declare următoarele informații:

         i. În etapa de prevalidare:

 • data nașterii
 • dacă este angajat al Organizatorului, al Agenției sau al oricăror alte societați/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor  menționati mai sus
 • dacă are domiciliul sau reședința în România

        ii. În etapa de validare:

 • Nume și prenume
 • Adresa de email
 • Adresa unde câștigătorul dorește să se efectueze livrarea premiului

        iii. Pentru Premiile Mari constând în excursii, Participanții vor furniza și CNP-ul (în scopul exclusiv de îndeplinire a obligățiilor fiscale)

b. Trimită copie / poză după bonul fiscal cu codul extras caștigător.

Trimiterea documentelor necesare validării se realizează prin încărcarea acestora într-o pagina web, accesând un link securizat. Participantul are la dispoziție următoarele două modalități de recepționare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera după finalizarea apelului, iar Participantul îl va recepționa prin modalitatea aleasă în cadrul convorbirii.

Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentul solicitat în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat.

Dacă Participantul nu încarcă documentul solicitat în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnarii acestora.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care ceva este în neregulă cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anunțat (prin email / sms sau apelare telefonică) și rugat să reîncarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.

2.         În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de prevalidare și/ sau validare, după încheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (dacă s-a înscris în Campanie și cu adresa de e-mail) cu un link către o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare (menționare la pct-ul 1.a  de mai sus) și înmânare a premiilor, în termen de 3 zile lucrătoare. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru încărcarea documentelor necesare validării. Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele constând în copie după bonul fiscal respectiv și copie după cartea de identitate (pentru câștigătorii premiilor mari constând în Excursii) în maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. dacă datele încărcate de Participant în pagina web nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele sale de contact în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

3.         Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anunțat să reîncarce documentele la link-ul pe care l-a primit. în cazul în care Participantul nu reîncarcă documentele corecte în termen de maximum 48 de ore de la data solicitării, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

4.         În plus, câștigătorii Premiilor Mari vor transmite următoarele documente:

 • copie după buletin / pașaport câștigător
 • copie după buletin / pașaport însoțitor

pentru întocmirea documentelor necesare pentru efectuarea excursilor.

6.3.4   Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii documentelor în original, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

6.3.5   Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

6.3.6   Nici Organizatorul și nici Agenția nu pot fi făcuți răspunzători pentru documentele trimise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator/ Agenție.

6.3.7   Nici Organizatorul și nici Agenția nu pot fi făcuți responsabili pentru cazul în care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: număr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorectă/ incompletă, etc.).

6.3.8   Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

6.3.9   Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul www.lidl.ro/parereata-câștigători, în termen de aproximativ 20 de zile lucrătoare de la data validării acestora.

6.3.10   Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

6.4          Intrarea în posesia premiilor 

6.4.1.         Premiile Mari constând în Excursii tip circuit pentru 2 (două) persoane (câștigător și un însoțitor desemnat de către acesta) se vor acorda în termen de 3 – 6 luni de zile de la data validării, cum urmează:

 • Documentele aferente premiului vor fi predate câștigătorului prin curier, la adresa comunicată în acest sens.
 • Agenția de turism ii va înmâna câștigătorului, în baza unui proces-verbal de predare-primire, toate documentele necesare efectuării excursiei.
 • Persoanele care efectuează excursia trebuie să aibă documente de identitate (pașaport și/ sau carte de identitate) valabile minim 6 luni după data incheierii excursiei.
 • Pentru EGIPT – NIL ȘI HURGHADA nu se acceptă pașaportul temporar
 • In situația în care un însoțitor este minor, toate formalitățile necesare pentru ca acesta să paraseasca teritoriul tarii cad în sarcina exclusivă a parintilor/tutorelui/ocrotitorului legal.
 • Toate formalitățile pentru procurarea documentelor menționate cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor și/sau însoțitorilor.
 • Dacă  câștigătorul și/ sau însoțitorii nu își pot procura aceste documente până la data efectuării excursiei, premiul se anuleaza. Aceștia nu sunt îndreptățiți la plata contravalorii premiului sau la plata unor sume compensatorii.

6.4.2.         Premiile constând în „Voucher de cumpărături în valoare unitară de 100 lei” vor fi expediate prin curier privat la adresa furnizată de câștigător cu ocazia validării, în termen de aproximativ 20 de zile lucrătoare de la data validării, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de către Organizator. Premiile vor fi înmânate Câștigătorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului.

6.4.3.         Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai oferi Premiul dacă  atât  câștigătorul desemnat, cât și rezervele nu întrunesc condițiile de validare conform Art. 6.3.

 

 Art. 7 –  Taxe și impozite

7.1             Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările aplicabile la momentul prezentului regulament, orice alte obligătii de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Pentru câştigătorii de altă cetăţenie, Organizatorul va sprijini câştigătorii pentru îndeplinirea formalităţilor aferente impozitării fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autorităţi, dacă este cazul şi dacă acestea sunt în sarcina directă a Organizatorului conform legii.

 

 Art 8 – Limitarea răspunderii

8.1           Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

8.2           În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3           Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:

a)    Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei menționate mai sus;

b)    Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;

c)    Eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorii desemnați; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizarii de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;

d)    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv altul decât propria sa culpă;

e)    Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea / înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale / curierat etc;

f)      Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul il poate în mod rezonabil exercita;

g)    Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/ sau a echipamentelor de calcul și/ sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/ sau funcționarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului sau Agenției, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/ sau distribuirea acestora.

8.4           Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

8.5           Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privinta caruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6           Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătură cu Participantul în vederea derulării Campaniei – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

8.7           Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

 

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1         Informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

9.2         Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale la numărul de telefon 0800 896 622, prin email la adresa info@lidl.ro  sau prin poștă la adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A, 014295, Sector 1, București, până la data de 31.03.2019, inclusiv. După această dată, nici o contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Solicitările / reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicațiilor din Anexa nr. 1.

 

Art. 10 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forța majoră

10.1      Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei. Forță majoră înseamnă în întelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil pentru Organizator.

 

Art. 11 – Imposibilitatea ridicării premiilor

11.1      În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

 

 Art. 12 – Contestații și Litigii

12.1        Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Agenție, la adresa de e-mail info@lidl.ro, în termen de 3 zile de la publicarea câștigătorilor pe pagina web - www.lidl.ro/parereata-câștigători. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

12.2        Eventualele litigii aparute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecâtorești romane competente din municipiul Bucuresti.

12.3        Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

Art. 13 – Alte Clauze

13.1        Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.2        În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/ valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.3        Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/ sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Campaniei.

 

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1– Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa nr. 2 – Specificațiile excursiei tip circuit „Egipt, Nil și Hurghada”

Anexa nr. 3 – Specificațiile excursiei tip circuit „Turul Alpilor - Italia, Franța, Elveția, Austria”

Redactată de biroul notarial, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.

 

Organizator

LIDL DISCOUNT SRL

prin împuternicite

Pârvuleasa Maria-Ruxandra   

Hanganu Cristina

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ MONICA POP ŞI ASOCIAŢII                      

SEDIUL: Bucureşti, sector 2, bd. Dacia nr. 107

Licenţa de funcţionare nr. 1986/1760/02.10.2013

Telefon: 021.619.10.76; 021.619.10.86; Fax: 021.619.10.26

E-mail: office@notarpop.ro  

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Părerea ta contează!”

(“Părerea ta contează!”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1.     Date privind operatorul de date cu caracter personal și imputernicitul

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate de catre:

LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Aricestii Rahtivani, DN 72, Crangul lui Bot, Km 73+810, judetul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comertului J29/3212/2007(denumită în continuare "Operatorul"), prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:  SC LIDL DISCOUNT SRL, adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A,  014295, Sector 1, București, telefon: 0800 896 622, email: info@lidl.ro;

Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia datelor Lidl sunt următoarele: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A,  014295, Sector 1, București, email protectiadatelor@lidl.ro.

2.     Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            Nume și prenume;

(ii)           Nr de telefon;

(iii)         Adresa de e-mail;

(iv)         Adresa;

(v)           Data nașterii;

(vi)         Codul numeric personal.

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare. Data nașterii va fi colectată doar pentru a putea verifica dacă vârsta Participanților este conform Regulamentului, adică 18 ani împliniți la momentul înscrierii în Promoție.

3.     Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului în vederea:

(i)            organizării și desfășurării Campaniei;

(ii)           desemnării și validării câștigătorilor;

(iii)         atribuirii premiilor și îndeplinirii obligățiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

4.     Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

5.     Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvaluite Împuternicitului Operatorului - Mediapost Hit Mail SA, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligățiile impuse de legislația în vigoare.

6.     Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Împuternicit timp de 60 de zile de la încheierea Promoției.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului obligății similare.

Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse de către Împuternicit în termen de 60 de zile de la încheierea Promoției, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promotia „Părerea ta contează!”.

7.     Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură Participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(i)           dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii)          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)         dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)        dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v)         dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)        dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)       dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)      dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie apelând numărul de telefon  0374819318, fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului la adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A,  014295, Sector 1, București, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: info@lidl.ro.

8.     Protectia datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date apartinand persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. în situația în care Operatorul/ Împuternicitul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un parinte sau un titular al Autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

9.     Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând Participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligătii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operata de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și câștigător, înmânarii și primirii premiului.

10.  Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunostința Participanților prin aceleasși mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament. 

11.  Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Părerea ta contează!”

– Excursie tip circuit în Egipt (Nil și Hurghada) –

SERVICII INCLUSE:

 • Transport cu avionul pe ruta București – Hurghada – București
 • 1 bagaj de cală de 20 kg/ persoană și 1 bagaj de mână de 7 kg / persoană
 • Taxe de aeroport
 • Transfer aeroport – hotel – navă de croazieră – hotel – aeroport
 • Cazare 3 nopți în cameră dublă, în hotel de 5 stele, All Inclusive
 • Cazare 7 nopți în cabină dublă, pe navă de croazieră de 5 stele, Pensiune completă
 • Asistență turistică în limba română

ITINERARIU:

Ziua 1. București – Hurghada

Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Hurghada. Sosire după miezul nopții și transfer la hotel de 5 stele cu All Inclusive.

Ziua 2. Hurghada

Timp liber pentru plajă și relaxare la hotel de 5 stele cu All Inclusive.

Ziua 3. Hurghada – Luxor

Mic dejun. Transfer cu autocarul la Luxor și îmbarcare pe nava de croazieră de 5 stele.

Ziua 4. Luxor*

Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau, opțional*, vizită la Valea Regilor, cunoscută pentru mormintele fărăonilor și regilor din Noul Regat Egiptean, Medinet Habu – Templul Mortuar al lui Ramses III și Coloșii din Memnon. Cazare pe nava de croazieră.

Ziua 5. Edfu* – Kom Ombo*

Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Templul Zeului Horus din Edfu* și Kom Ombo*, unde se vizitează templul dublu dedicât zeilor Sobek și Horus. Seara, navigare spre Aswan. Cazare pe nava de croazieră.

Ziua 6. Aswan*

Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională* la barajul din Aswan, Templul Philae, dedicât zeiței Isis și excursie opțională cu feluca pe insula lordului Kitchener pentru a vizita Mausoleul Agha Khan și grădina botanică*. Seara, cazare pe nava de croazieră.

Ziua 7. Aswan – Abu Simbel*

Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională la Abu Simbel*, monument – simbol al puterii Egiptului Antic. Seara, cazare pe nava de croazieră.

Ziua 8. Aswan – Luxor

Mic dejun. Timp liber pentru relaxare la bordul navei de croazieră. Se conținuă traseul spre Luxor.

Ziua 9. Luxor – Templul Karnak*

Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Templul Karnak*, complex religios dedicât zeului Amon-Ra. Seara, cazare pe nava de croazieră.

Ziua 10. Luxor – Hurghada

Mic dejun. Transfer cu autocarul către Hurghada și timp liber pentru plajă și relaxare la hotel de 5 stele cu All Inclusive.

Ziua 11. Hurghada – București

Mic dejun. Timp liber pentru plajă și relaxare la hotel de 5 stele cu All Inclusive. Seara, transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni.

 

Servicii neincluse în preț:

 • Asigurare medicală și storno
 • Taxă de viză
 • Bacșișuri pentru ghidul local și nava de croazieră (50 Euro/ persoană)

* Servicii opționale neincluse în preț:

 • Pachet 6 excursii opționale: 199 Euro / persoană
 • Excursie la Abu Simbel: 90 Euro / persoană

Acte necesare:

 • Pașaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii din sejur (nu este acceptat pașaportul temporar)

 

Alte detalii: programul croazierei poate fi modificât în funcție de condițiile de navigație.

ANEXA nr. 3 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Părerea ta contează!”

– Excursie tip circuit „Turul Alpilor - ITALIA, FRANȚA, ELVEȚIA, AUSTRIA” –

 

SERVICII INCLUSE:

 • Transport cu avionul pe ruta București – Milano – București
 • 1 bagaj de cală de 23 kg/ persoană și 1 bagaj de mână de 7 kg/ persoană
 • Taxe de aeroport
 • Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului
 • Cazare 7 nopți în cameră dublă, în hoteluri de 3 stele
 • Demipensiune
 • Asistență turistică în limba română

ITINERARIU:

Ziua 1. București – Milano

Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Milano. Transfer la hotel în zona Milano pentru cazare.

Ziua 2. Lacul Maggiore – Lacul Orta

Mic dejun. Vizită la lacurile Orta și Maggiore. Oprire la Stresa. După-amiaza, excursie opțională cu barca pe Lago Maggiore la Isola Bella*. Cazare la hotel în zona lacurilor italiene.

Ziua 3. Mont Blanc – Chamonix – Alpii Francezi

Mic dejun. Plecare spre vest, către cel mai înalt vârf al Europei, prin Valea Aosta. Oprire la legendara stațiune montană, Chamonix, situată la poalele Masivului Mont Blanc. Cazare la hotel în regiunea Alpilor Francezi.

Ziua 4. Bernese Oberland – Interlaken – Lucerna

Mic dejun. Se pleacă spre Elveția Centrală, de-a lungul malului nordic al lacului Geneva. Oprire în stațiunea montană Interlaken, situată între lacurile Thun și Brienz, de unde se poate admira o panoramă extraordinară asupra masivului Jungfrau. Se conținuă călătoria de-a lungul lacului Brienz, cu vederi spectaculoase asupra munților Eiger și Mönch, prin pasul Brünig. Oprire la Lucerna. Cazare la hotel în regiunea Elveției Centrale.

Ziua 5. Lacul celor Patru Cantoane – St. Moritz – Tirol

Mic dejun. Plecare spre renumita stațiune montană St. Moritz prin pitoreasca regiune a Elveției centrale, locul de naștere al lui William Tell. Opțional, călătorie pe urmele faimosului tren Glacier Express*. Se trece apoi de-a lungul Văii Engadin, în Austria de Vest. Cazare la hotel în zona Tirol.

Ziua 6. Innsbruck – Tirol

Mic dejun. Se vizitează stațiunea olimpică Innsbruck, situată la poalele Munților Nordkette, renumită pentru pitorescul său Centru Vechi. După-amiaza, timp liber pentru relaxare la hotel sau excursie opțională pe Valea Ziller* și la Lacul Achen*. Cazare în regiunea Tirol.

Ziua 7. Tirolul de Sud – Munții Dolomiți

Mic dejun. Plecare prin pasul Brenner către Tirolul de Sud, unde pot fi admirați Munții Dolomiți. Se conținuă călătoria spre nordul Italiei de-a lungul văii Adige, cunoscută pentru castelele sale. Cazare în regiunea Lacului Garda – Verona.

Ziua 8. Milano – București

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni.

 

Servicii neincluse în preț:

 • Asigurare medicală și storno

*Servicii opționale neincluse în preț:

 • Excursie cu barca pe Lacul Maggiore la Isola Bella: 45 Euro / persoană
 • Excursie pe urmele Glacier Express: 45 Euro / persoană
 • Excursie pe Valea Ziller și la Lacul Achen: 55 Euro / persoană
 • Pachet 3 excursii opționale: 129 Euro / persoană