REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “Părerea ta contează!”

Art. 1 – Organizatorul

1.1       Organizatorul campaniei publicitare “Părerea ta contează!” (denumită în continuare „Campania”) este societatea LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007 (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2       Campania se va desfășura prin intermediul societății Mediapost Hit Mail SA, cu sediul în România, str. Siriului nr. 42-46, București, Sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/ 8295/ 2000, cod de înregistrare fiscală RO 13351917, denumită în continuare “Agenția”, care se va ocupa de implementarea și derularea activităților Campaniei.

1.3       Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în Romania și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe https://www.lidl.ro/parereata-conditii-participare .

1.4       Prin înscrierea la Campanie se consideră că ați luat la cunoștință și ați acceptat integral, expres și neechivoc prevederile acestui Regulament, în calitate de participant și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei. Participanții se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1       Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în mediul online, pe site-ul: https://www.lidl.ro/parerea-ta.

2.2       Campania se desfășoară în perioada 01.03.2021, ora 07:00 — 28.02.2022, ora 23:59 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament.

2.3       Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate la art. 3 din Regulament.

 

 Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1       Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul https://www.lidl.ro/parereata-conditii-participare.

3.2       Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3       Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe pagina web https://www.lidl.ro/parereata-conditii-participare, înainte ca acestea să intre în vigoare.

 

 Art. 4 – Dreptul de participare

4.1       Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani. Înscrierea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.2       Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

                 I. persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie;

                 II. angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;

       III. angajați ai Agenției Mediapost Hit Mail SA sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

        IV. rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

4.3       Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorilor desemnați.

4.4       Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5     Organizatorul își rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

4.6     Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

4.7.    Prin participarea la această Campanie, Participanții se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1       În cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți, conform mecanismului descris la  art. 6, de mai jos, următoarele premii („Premiile”):

•          240 (două sute patruzeci) de premii constând în vouchere de cumpărături valabile în magazinele LIDL din România, Valoare unitară a fiecărui Premiu constand in vochere de cumparaturi este de 100 lei (o sută lei) cu TVA inclus. Premiile constand in vouchere de cumparaturi vor fi oferite lunar pe toată perioada Campaniei. Pentru acest tip de premii, Organizatorul nu va reține la sursă impozit pe veniturile din premii, întrucat valoarea individuală a acestora nu depășește valoarea neimpozabilă prevazută de legislația fiscală în vigoare.

•          12 (douăsprezece) premii constând în Tablete Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, care se vor acorda în cadrul extragerilor lunare pentru câștigatorii înscriși în Campanie în perioada 01.03.2021 – 28.02.2022, mai exact câte 1 (una) Tabletă  Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G pe lună. Valoarea unitară a acestui tip de premiu este 1.661  lei ( o mie șase sute șaizeci și unu lei) exclusiv TVA, din care 1.555 lei (o mie cinci sute cincizeci si cinci  lei)  valoarea netă a premiului și 106 lei ( o sută șase lei) impozit pe veniturile din premii reținut la sursă de Organizator.

 

5.2       Valoarea totală a Premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 43.932 lei (patruzeci și trei mii nouă sute treizeci și doi lei, din care 42.660 lei (patruzeci și două mii șase sute șaizeci lei) valoarea premiilor exclusiv TVA și impozit pe venit și 1.272 lei (o mie două sute și șaptezeci și doi lei) impozitul pe venit reținut la sursă de Organizator.

5.3       Organizatorul își va respecta toate obligațiile de natură fiscală aferente acestor premii, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, în forma aplicată în momentul oferirii premiilor.

5.4       Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita  schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor câștigate.

5.5       Un participant poate câștiga un singur Premiu pe toată durata Campaniei.

 

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1 Înscrierea la Campanie

6.1.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie

Pentru înscrierea valabilă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1)        Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)        Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei;

(3)        Participantul trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor personale, potrivit Art. 9 din Regulament.

Se poate înscrie în Campanie orice persoană care achiziționează produse din magazinele LIDL, în Perioada Campaniei, în intervalul orar 07:00:00 - 22:00:00, respectiv pe durata programului de funcționare a fiecărui magazin Lidl.

Bonurile fiscale care conțin exclusiv tutun și produse destinate alimentației bebelușilor cu vârsta de pana la 6 luni, nu pot participa în Campanie.

6.1.2 Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

•          să achiziționeze produse din magazinele Lidl în Perioada Campaniei;

•          să acceseze pagina https://www.lidl.ro/parerea-ta ;

•          să completeze/selecteze numărul magazinului Lidl din care a efectuat achiziția, folosind câmpul de geolocalizare pentru identificarea numărului magazinului, aflat în pagina de concurs;

•          să parcurgă și să completeze chestionarul de pe pagina oficiala LIDL https://www.lidl.ro/parerea-ta;

•          la finalizarea chestionarului Participantul are posibilitatea de a se înscrie în secțiunea de concurs prin completarea următoarele informații: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, telefon, e-mail;

•          să bifeze mențiunea “Da, accept Termenii și condițiile de participare.”.

 

6.1.3 Înscrierea la Campanie se va face exclusiv în Perioada Campaniei.

6.1.4 Participanții trebuie să prezinte un bon fiscal în original sau bonul fiscal din aplicația LIDL PLUS aferent cumpărăturilor efectuate în luna aferentă extragerii în cadrul căreia a fost extras câștigător, pentru validare.

6.1.5 Vor fi anulate și nu vor fi luate în considerare:

•          înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a Campaniei;

•          înscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de fraudă sau prin oricare alte modalități decât cele prevăzute de prezentul Regulament;

•          înscrierile efectuate de persoane din categoriile prevăzute la Art. 4.2.

 

6.2   Desemnarea câștigătorilor

6.2.1  Stabilirea câștigătorilor premiilor va avea loc prin tragere la sorți electronica, efectuata in prezenta unei comisii, formată dintr-un reprezentant al Agenției și un notar, denumită în continuare „Comisia”. Tragerile la sorți vor avea loc la sediul Agenției din București, Sector 1, str. Siriului nr. 42-46 sau la sediul unui notar public desemnat de către Agenție si se vor desfășura lunar, pentru înscrierile aferente fiecărei luni din Campanie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei luni de Campanie, astfel:

a)         cate 20 (douăzeci) de câștigători ai Premiilor constând în vouchere de cumpărături LIDL în valoare unitară de 100 lei.

b)         cate 1 (un) câștigător al Premiului constând în Tablete Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, în valoare unitară de 1.661  lei ( o mie șase sute șaizeci și unu lei) exclusiv TVA.

c)         câte 2 (două) rezerve pentru fiecare câștigător extras. În total se vor extrage 42 de rezerve, 40 de rezerve pentru caștigătorii premilor constând în „Vouchere de cumpărături LIDL în valoare unitară de 100 lei” si 2 rezerve pentru câștigătorul premiului constând în Tablete Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G.

6.2.4.  Participanții înscriși în Campanie vor  participa la toate extragerile lunare desfășurate pe durata Campaniei în următoarele situații:

(i)   dacă nu au fost declarați câștigători în cadrul uneia dintre extragerile lunare precedente, indiferent de data inscrierii acestora in Campanie;

(ii)  dacă s-au înscris în una din lunile din Perioada Campaniei, respectiv dacă au completat formularul de pe site.

 

6.3 Validarea câștigătorilor. Publicarea câștigătorilor

6.3.1  Ulterior extragerii electronice a câștigătorilor Campaniei, Comisia va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

6.3.2 Participanții care au fost desemnați câștigători ai premiilor vor fi contactați telefonic sau prin email, în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la momentul în care au fost extrași drept câștigători prin tragere la sorți electronică de către Agenție conform Art. 6.2 la prezentul Regulament. Agenția va efectua maximum 3 (trei) apeluri de înștiințare / respectiv 3 (trei) înștiințări pe email, acestea fiind efectuate în intervalul orar 09:00 – 20:00. Numărul de telefon respectiv adresa de email utilizată servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 2 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora pentru fiecare câștigător.

6.3.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Agenției în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

 

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate, cu acordul dumneavoastră, pentru a putea fi utilizate în vederea verificării și dovedirii aspectelor privind procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a Premiilor oferite în Campanie, în eventualitatea unor contestații în legătură aceste activități. În situația în care nu veți fi de acord cu înregistrarea convorbirii în scopul menționat, vă rugăm să aveți în vedere detaliile de la punctul 2 de mai jos.

1. În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului i se va solicita să:

a. Declare următoarele informații:

i. În etapa de pre-validare:

•          data nașterii, ce urmează a fi folosită numai pentru verificarea îndeplinirii condiției de participare (vârsta minimă de 18 ani împliniți la data înscrierii în Campanie).

•          dacă este angajat al Organizatorului, al Agenției sau al oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor menționați mai sus

•          dacă are domiciliul sau reședința în România.

 ii. În etapa de validare:

•          Nume și prenume

•          Adresa de email

•          Telefon mobil

•          Adresa unde câștigătorul dorește să se efectueze livrarea Premiului

•          CNP (în scopul exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscale), doar pentru câștigătorii premiului constând în Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core.

b. Trimită copie / poză după bonul fiscal aferent cumpărăturilor efectuate în magazinele Lidl în luna aferentă extragerii în cadrul căreia a fost extras câștigător.

Trimiterea documentelor necesare validării se realizează prin încărcarea acestora într-o pagina web, accesând un link securizat. Participantul are la dispoziție următoarele două modalități de recepționare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera după finalizarea apelului, iar Participantul îl va recepționa prin modalitatea aleasă în cadrul convorbirii.

Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentul solicitat în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat.

Dacă Participantul nu încarcă documentul solicitat în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care ceva este în neregulă cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anunțat (prin email / sms sau apelare telefonică) și rugat să reîncarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.

2.         În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de prevalidare și/ sau validare, după încheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (dacă s-a înscris în Campanie și cu adresa de e-mail) cu un link către o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare (menționare la pct-ul 1.a  de mai sus) și înmânare a premiilor, în termen de 3 zile lucrătoare. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru încărcarea documentelor necesare validării. Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele constând în copie după bonul fiscal în maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele sale de contact în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

3.         Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anunțat să reîncarce documentele la link-ul pe care l-a primit. In cazul în care Participantul nu reîncarcă documentele corecte în termen de maximum 48 de ore de la data solicitării, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

6.3.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii unui bon valid (bonul fiscal in original sau bonul din aplicatia Lidl Plus), constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

6.3.5  Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

6.3.6 Nici Organizatorul și nici Agenția nu pot fi făcuți răspunzători pentru documentele trimise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator/ Agenție.

6.3.7 Nici Organizatorul și nici Agenția nu pot fi făcuți responsabili pentru cazul în care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: număr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorectă/ incompletă, etc.).

6.3.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

6.3.9 Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul https://www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori, în termen de aproximativ 20 de zile lucrătoare de la data validării acestora.

6.3.10 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

 

6.4 Intrarea în posesia premiilor

6.4.1 Premiile vor fi expediate prin curier privat la adresa furnizată de câștigător cu ocazia validării, în termen de aproximativ 20 de zile lucrătoare de la data validării, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de către Organizator. Premiile vor fi înmânate Câștigătorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului.

6.4.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai oferi Premiul dacă  atât  câștigătorul desemnat, cât și rezervele nu întrunesc condițiile de validare conform Art. 6.3.

 

 Art. 7 –  Taxe și impozite

7.1  Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premii pentru câștigătorii rezidenți fiscal în România, în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările aplicabile la momentul prezentului regulament, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art. 8 – Limitarea răspunderii

8.1       Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

8.2       În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3       Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:

a)    Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei menționate mai sus;

b)    Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;

c)    Eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorii desemnați; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilității datelor personale;

d)    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv altul decât propria sa culpă;

e)    Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea / înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale / curierat etc;

f)      Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

g)    Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/ sau a echipamentelor de calcul și/ sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/ sau funcționarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului sau Agenției, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/ sau distribuirea acestora.

8.4       Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

8.5       Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6       Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătură cu Participantul în vederea derulării Campaniei – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

8.7       Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

 

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1       Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 

Art. 10 Drepturi de proprietate intelectuală

10.1.  Prin participarea la Campanie, Participanții declară și garantează că sunt titularii drepturilor de autor asupra materialelor sau că au obținut acordul titularului dreptului de autor în vederea utilizării materialelor în cadrul prezentei Campanii și potrivit Regulamentului. De asemenea, Participanții declară și garantează că materialele participante la Campanie nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală.

10.2.   Participantul înțelege și garantează că nu va posta materiale care:

•          încalcă, în orice mod, legile aplicabile;

•          reprezintă o încălcare a drepturilor de autor sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;

•          conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;

•          promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;

•          conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;

•          conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;

•          lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane;

•          prezintă/fac trimitere la caracter pornografic sau nuditate.

10.3. Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili și că vor acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin materialele încărcate, inclusiv, dar fără limitare la drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor.

 

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forța majoră

11.1   Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

11.2   Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

Art. 12 – Imposibilitatea ridicării premiilor

12.1  În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

 

 Art. 13 – Contestații și Litigii

13.1     Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Agenție, la adresa de e-mail info@lidl.ro, în termen de 3 zile de la publicarea câștigătorilor pe pagina web - https://www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

13.2     Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente din municipiul București.

13.3     Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

Art. 14 – Alte Clauze

14.1  Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

14.2   În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/ valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.3   Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/ sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Campaniei.

 

 

Următoarea anexă face parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

I.          Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul

În vederea desfășurării Campaniei, precum și pentru evaluarea satisfacției clientului prin Campania “Părerea ta contează!” datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrata în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007, capital social 505.472.700 lei, (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de înregistrare RO 13351917 (denumita in cele ce urmează “Persoana împuternicită”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor privind protecția datelor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:  LIDL DISCOUNT SRL, adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A,  014295, Sector 1, București, telefon: 0800 896 622, email: info@lidl.ro;

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor Lidl sunt următoarele: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A,  014295, Sector 1, București, email protectiadatelor@lidl.ro.

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți:

i.          nume și prenume

ii.         număr de telefon

iii.        adresa de e-mail

iv.        adresa de domiciliu/reședința, exclusiv pentru verificarea condiției privind domiciliul/reședința pe teritoriul României.

Pentru câștigători:

v.         nume si prenume

vi.        data nașterii, exclusiv pentru verificarea condiției privind vârsta înscrierii în Campanie

vii.       informația ca nu este angajat al Organizatorului, al Agenției sau al oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor menționați mai sus

viii.      număr de telefon

ix.        adresa de e-mail

x.         adresa de livrare a premiilor

xi.        vocea, doar in cazul in care participantul este de acord cu inregistrarea convorbirii telefonice de validare

xii.       bonul fiscal

xiii.      CNP (în scopul exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscale), doar pentru câștigătorii  premiului constând în Tablete Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core.

 

III. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Persoanei împuternicite în vederea:

(i)         organizării și desfășurării Campaniei

(ii)        desemnării și validării câștigătorilor

(iii)       atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

 

IV. Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

Publicarea listei câștigătorilor pe website-ul www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori, se va face în temeiul obligației noastre legale (art. 6 alin. 1. litera c) GDPR) de asigurare a transparenței și informării participanților la Campanie cu privire la finalizarea acesteia prin desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor. Publicarea listei se va face cu respectarea principiului minimizării datelor.

Înregistrarea și stocarea convorbirilor telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie se vor realiza în temeiul interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR) constând în dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și înmânare a premiilor.

 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - Mediapost Hit Mail SA, catre firma de curierat si notarul public care va efectua extragerea castigatorilor. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Păstrarea datelor pe website-ul www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori se va realiza pe o perioada rezonabila, care nu va depăși 12 luni de la data realizării Campaniei.

Inregistrarile convorbirilor telefonice ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului obligații similare.

 

VII. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)         dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii)        dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)       dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)       dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

(v)        dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)       dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

(vii)      dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)     dreptul de a  nu  face  obiectul unei  decizii bazate exclusiv pe  prelucrarea automată,  inclusiv crearea de  profiluri,  care  produc efecte  juridice, care  privesc  persoana vizată sau  o  afectează în  mod  similar într-o măsură semnificativă, în condițiile prevăzute de lege;

(ix)       dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa instanțelor de judecată competente.

 

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon  0800 896 622, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 58 A,  014295, Sector 1, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: info@lidl.ro.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de o luna de zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

 

VIII. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 

IX. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Persoanei împuternicite obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

X. Modificarea prevederilor de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Notă de Informare oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințate cu privire la Regulament. 

 

XI. Alte prevederi

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei şi că au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.