REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “Părerea ta contează!”

Art. 1 – Organizatorul

1.1       Organizatorul campaniei publicitare “Părerea ta contează!” (denumită în continuare „Campania”) este societatea LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007 (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2       Campania se va desfășura prin intermediul societății Mediapost Hit Mail SA, cu sediul în România, str. Siriului nr. 42-46, București, Sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/ 8295/ 2000, cod de înregistrare fiscală RO 13351917, denumită în continuare “Agenția”, care se va ocupa de implementarea și derularea activităților Campaniei.

1.3       Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în Romania și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe https://www.lidl.ro/parereata-conditii-participare.

1.4       Prin înscrierea la Campanie se consideră că ați luat la cunoștință și ați acceptat integral, expres și neechivoc prevederile acestui Regulament, în calitate de participant și a informațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei. Participanții se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1       Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în mediul online, pe site-ul: https://www.lidl.ro/parerea-ta.

2.2       Campania se desfășoară în perioada 03.03.2022 – 28.02.2023 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament.

2.3       Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate la art. 3 din Regulament.

 

 Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1       Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul https://www.lidl.ro/parereata-conditii-participare.

3.2       Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3       Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe pagina web https://www.lidl.ro/parereata-conditii-participare, înainte ca acestea să intre în vigoare.

 

 Art. 4 – Dreptul de participare

4.1       Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani. Înscrierea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.2       Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

                 I. persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie;

                 II. angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;

       III. angajați ai Agenției Mediapost Hit Mail SA sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

        IV. rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

4.3       Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorilor desemnați.

4.4       Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5     Organizatorulîși rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

4.6     Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

4.7.    Prin participarea la această Campanie, Participanții se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1       cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți, conform mecanismului descris la art. 6, de mai jos, următoarele premii („Premiile”):

•          1.200 (o mie două sute) de premii constând în vouchere de cumpărături valabile în magazinele LIDL din România. Valoare unitară a fiecărui Premiu constând în vochere de cumpărături este de 100 lei (o sută lei). Premiile constând în vouchere de cumpărături vor fi oferite lunar pe toată perioada Campaniei. Pentru acest tip de premii, Organizatorul nu va reține la sursă impozit pe veniturile din premii, întrucat valoarea individuală a acestora nu depășește valoarea neimpozabilă prevazută de legislația fiscală în vigoare; Vouchere de cumparaturi Lidl au o valabilitate de 12 luni, calculată de la data activării lor.

•          12 (douăsprezece) de premii constând în Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Orange [SM-G780GZODEUE], care se vor acordă în cadrul extragerilor lunare pentru câștigătorii înscriși în Campanie în Perioada Campaniei, mai exact câte 2 (două) Telefoane mobile Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Orange [SM-G780GZODEUE] pe lună. Valoarea unitară a acestui tip de premiu este 1.988 lei (o mie nouă sute optzeci și opt lei) din care 1.849 lei (o mie opt sute patruzeci și nouă lei) valoarea premiului exclusiv TVA și impozit pe venit și 139 lei (o sută treizeci și nouă lei) impozitul pe venit reținut la sursă de Organizator.

•          12 (douăsprezece) premii constând în Tabletă Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, Oxford Gray [SM-P615NZAAROM], care se vor acorda în cadrul extragerilor lunare pentru câștigatorii înscriși în Campanie în Perioada Campaniei, mai exact câte 1 (una) Tabletă Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, Oxford Gray [SM-P615NZAAROM] pe lună. Valoarea unitară a acestui tip de premiu este 1.686 lei (o mie șase sute optzeci și șase lei) din care 1.577 lei (o mie cinci sute șaptezeci și șapte lei) valoarea premiului exclusiv TVA și impozit pe venit și 109 lei (o sută nouă lei) impozitul pe venit reținut la sursă de Organizator.

 

5.2       Valoarea totală a Premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 187.944 lei (o sută optzeci și șapte de mii nouă sute patruzeci și patru lei) din care 183.300 lei (o sută optzeci și trei de mii trei sute lei) valoarea premiilor exclusiv TVA și impozit pe venit și 4.644 lei (patru mii șase sute patruzeci și patru lei) impozitul pe venit reținut la sursă de Organizator.

5.3       Organizatorul își va respecta toate obligațiile de natură fiscală aferente acestor premii, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, în forma aplicată în momentul oferirii premiilor.

5.4       Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor câștigate.

5.5       Un participant poate câștiga un singur Premiu pe toată durata Campaniei.

 

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1 Înscrierea la Campanie

6.1.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie

Pentru înscrierea valabilă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1)        Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)        Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei;

(3)        Participantul trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor personale, potrivit Art. 9 din Regulament.

Se poate înscrie în Campanie orice persoană care achiziționează produse din magazinele LIDL, în Perioada Campaniei, în intervalul orar 07:00:00 - 22:00:00, respectiv pe durata programului de funcționare a fiecărui magazin Lidl.

Bonurile fiscale (sau digitale din aplicatia LIDL PLUS) care conțin exclusiv tutun și produse destinate alimentației bebelușilor cu vârsta de până la 6 luni, nu pot participa în Campanie.

6.1.2 Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

•          să achiziționeze produse din magazinele Lidl în Perioada Campaniei;

•          să acceseze pagina https://www.lidl.ro/parerea-ta ;

•          să identifice magazinului Lidl din care au efectuat achiziția, folosind câmpul de geolocalizare aflat în pagina de concurs;

•          să parcurgă și să completeze chestionarul de pe pagina oficiala LIDL https://www.lidl.ro/parerea-ta;

•          la finalizarea chestionarului, Participantul are posibilitatea de a se înscrie în secțiunea de concurs prin completarea următoarele informații: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail;

•          să bifeze mențiunea “Da, accept Termenii și condițiile de participare.”.

 

6.1.3 Înscrierea la Campanie se va face exclusiv în Perioada Campaniei.

6.1.4 Participanții trebuie să prezinte un bon fiscal în original sau bonul fiscal din aplicația LIDL PLUS aferent cumpărăturilor efectuate în luna aferentă extragerii în cadrul căreia a fost extras câștigător, pentru validare.

6.1.5 Vor fi anulate și nu vor fi luate în considerare:

•          înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a Campaniei;

•          înscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de fraudă sau prin oricare alte modalități decât cele prevăzute de prezentul Regulament;

•          înscrierile efectuate de persoane din categoriile prevăzute la Art. 4.2.

 

6.2   Desemnarea câștigătorilor

6.2.1  Stabilirea câștigătorilor premiilor va avea loc prin tragere la sorți electronica, efectuată în prezenta unei comisii, formată dintr-un reprezentant al Agenției și un notar. Tragerile la sorți vor avea loc la sediul Agenției din București, Sector 1, str. Siriului nr. 42-46 sau la sediul unui notar public desemnat de către Agenție si se vor desfășura lunar, pentru înscrierile aferente fiecărei luni din Campanie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei luni de Campanie, astfel:

a)         câte 100 (o sută) de câștigători ai Premiilor constând în vouchere de cumpărături LIDL în valoare unitară de 100 lei (o sută lei) in fiecare luna de Campanie;

b)         câte 2 (doi) câștigători ai Premiului constând în Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Orange [SM-G780GZODEUE], în valoare unitară de 1.988 lei (o mie nouă sute optzeci și opt lei) exclusiv TVA in fiecare luna de Campanie;

c)         câte 1 (un) câștigător al Premiului constând în Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa- Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, Oxford Gray [SM-P615NZAAROM], în valoare unitară de 1.686 lei ( o mie șase sute optzeci și șase lei) exclusiv TVA în fiecare lună de Campanie;

d)         câte 2 (două) rezerve pentru fiecare câștigător extras în fiecare lună de Campanie.

În total se vor extrage lunar 206 de rezerve: 200 de rezerve pentru câștigătorii premilor constând în „Vouchere de cumpărături LIDL în valoare unitară de 100 lei”, 4 rezerve pentru câștigătorii premiului constând în Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Orange [SM-G780GZODEUE] și 2 rezerve pentru câștigătoriul premiului constând în Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, Oxford Gray [SM-P615NZAAROM].

 

6.2.4.  Participanții înscriși în Campanie vor  participa la toate extragerile lunare desfășurate pe durata Campaniei în următoarele situații:

(i)   dacă nu au fost declarați câștigători în cadrul uneia dintre extragerile lunare precedente, indiferent de data înscrierii acestora în Campanie;

(ii)  dacă s-au înscris în una din lunile din Perioada Campaniei, respectiv dacă au completat formularul de pe site.

 

6.3 Validarea câștigătorilor. Publicarea câștigătorilor

6.3.1  Ulterior extragerii electronice a câștigătorilor Campaniei, Comisia va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

6.3.2 Participanții care au fost desemnați câștigători ai premiilor vor fi contactați telefonic sau prin e- mail, în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la momentul în care au fost extrași drept câștigători prin tragere la sorți electronică de către Agenție conform Art. 6.2 la prezentul Regulament. Agenția va efectua maximum 3 (trei) apeluri de înștiințare / respectiv 3 (trei) înștiințări pe email, acestea fiind efectuate în intervalul orar 09:00 – 20:00. Numărul de telefon, respectiv adresa de e-mail utilizate servesc pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. In cazul în care Participantul nu a putut fi contactat (respectiv numărul de telefon utilizat de Participant nu se poate apela sau Participantul nu a răspuns la apelul telefonic), după cele 2 (două) zile, Organizatorul, prin intermediul Agenției, va transmite un SMS la numărul de mobil utilizat de către Participant pentru înscrierea în Campanie, care va conține un link securizat către o pagină web unde acesta poate completa datele sale de contact necesare pentru continuarea procesul de validare, conform mecanismului descris la Art 6.3.3 sectiunea B de mai jos, respectiv pentru înmânarea Premiilor. Participantul va trebui să completeze datele pe pagina web din link-ul trimis prin SMS în termen de 2 (două) zile calendaristice de la receptionarea mesajului SMS. Dacă după cele 2 zile nu completează datele solicitate, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

Procedura de validare a rezervelor este aceeași ca în cazul potențialilor câștigători extrași.

6.3.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice sau prin pagina web în cazul prevăzut de art. 6.3.2 de mai sus, informațiile necesare identificării și validării lui.

Convorbiriletelefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

A. În cazul opțiunii continuării apelului, Participantului i se vor solicita:

i. În etapa de pre-validare:

a. Să declare următoarele informații:

•          data nașterii (exclusiv pentru verificare condiției privind vârsta minimă de participare de 18 ani).

•          dacă este angajat al Organizatorului, al Agenției sau al oricăror alte societăți/ entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/ părinți, frași/ surori) și /sau soț/ soție al tuturor celor menționați mai sus;

•          dacă are domiciliul sau reședința în România.

b. Să trimită în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data contactării telefonice, în afara zilelor de duminică și a sărbătorilor legale, copie/ poză de pe bonul fiscal (sau bonul digital din aplicația LIDL PLUS) aferent cumpărăturilor efectuate în magazinele Lidl în luna aferentă extragerii în cadrul căreia a fost extras câștigător.

Daca bonul fiscal (sau bonul digital din aplicația LIDL PLUS) întrunește condițiile de validare conform Art. 6.1, se va continua procesul de validare conform punct (ii) de mai jos.

 ii. În etapa de validare se vor solicita în plus următoarele informații:

•          Nume, prenume;

•          Adresa de e-mail;

•          Telefon mobil;

•          Adresa de livrare (exclusiv în vederea trasmiterii premiilor);

•          CNP (în scopul exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscale pentru premiile a căror valoare depășește 600 lei).

Trimiterea documentelor necesare validării se realizează prin încărcarea acestora într-o pagină web, accesând un link securizat. Participantul are la dispoziție următoarele două modalități de recepționare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera după finalizarea apelului, iar Participantul il va recepționa prin modalitatea aleasă în cadrul convorbirii.

Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele solicitate în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat.

Dacă Participantul nu încarcă documentele solicitate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea linkului, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care ceva este în neregulă cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anunțat (prin e-mail/ sms sau apelare telefonică) și rugat să reîncarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit. In cazul în care Participantul nu reîncarca documentele corecte în termen de maximum 48 de ore de la data solicitării, acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

B.         În cazul îîn care un Participant nu dorește continuarea convorbirii sau nu răspunde la telefon sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de prevalidare și/ sau validare, acesta va primi un sms/ e-mail (dacă s-a inscris în Campanie și cu adresa de e-mail) cu un link către o pagină web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare (menționate la pct-ul 1.a de mai sus) și înmânare a Premiilor.

Dacă datele încărcate de Participant în pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru încărcarea documentelor necesare validării. Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentul solicitat constând în copie după bonul fiscal în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la transmiterea link-ului. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele sale de contact în termen de maximum 2 (două) zile lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora

Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anunțat să reîncarce documentele la link-ul pe care l- a primit. In cazul în care Participantul nu reîncarcă documentele corecte în termen de maximum 48 de ore de la data solicitării (exceptând zilele de duminică și sarbatorile legale), acesta va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

6.3.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii unui bon valid (bonul fiscal în original sau bonul din aplicația Lidl Plus), constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

6.3.5  Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

6.3.6 Nici Organizatorul și nici Agenția nu pot fi făcuți răspunzători pentru documentele trimise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator/ Agenție.

6.3.7 Nici Organizatorul și nici Agenția nu pot fi făcuți responsabili pentru cazul în care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: număr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorectă/ incompletă, etc.).

6.3.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

6.3.9 Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul https://www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori, în termen de aproximativ 30 de zile lucrătoare de la data validării acestora.

6.3.10 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

 

6.4 Intrarea în posesia premiilor

6.4.1 Premiile vor fi expediate prin curier privat la adresa furnizată de către câștigători cu ocazia validării, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data finalizării procesului de validare, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de către Organizator.

6.4.2 Premiile vor fi predate către câștigători pe baza unui proces verbal de predare-primire, încheiat în 2 (două) exemplare, semnat și completat de câștigători. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către un câștigător duce la pierderea dreptului căștigătorului de a intra în posesia premiului.

6.4.3 Curierul privat va încerca să livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicată de către câștigător în procesul de validare, în cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) în intervalul orar 09:00-17:00.

6.4.4 În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresă în vederea livrării, premiile rămân în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

6.4.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi Premiul dacă atât câștigătorul desemnat, cât și rezervele nu întrunesc condițiile de validare conform Art. 6.3

 

 Art. 7 –  Taxe și impozite

7.1  Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premii pentru câștigătorii rezidenți fiscal în România, în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările aplicabile la momentul prezentului regulament, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art. 8 – Limitarea răspunderii

8.1       Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

8.2       În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3       Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:

a)    Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei menționate mai sus;

b)    Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;

c)    Eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorii desemnați; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilității datelor personale;

d)    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv altul decât propria sa culpă;

e)    Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea / înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale / curierat etc;

f)      Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

g)    Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/ sau a echipamentelor de calcul și/ sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/ sau funcționarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului sau Agenției, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/ sau distribuirea acestora.

8.4       Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

8.5       Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6       Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătură cu Participantul în vederea derulării Campaniei – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

8.7       Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

 

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1       Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 

Art. 10 Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forța majoră

10.1.  Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Forța majoră înseamnă în ințelesul art. 1351 Cod civil, orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil pentru Organizator. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

Art. 11 – Imposibilitatea ridicării premiilor

11.1  În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

 

 Art. 12 – Contestații și Litigii

12.1     Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Agenție, la adresa de e-mail info@lidl.ro, în termen de 3 zile de la publicarea câștigătorilor pe pagina web - https://www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

12.2     Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente din municipiul București.

12.3     Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

Art. 13 – Alte Clauze

13.1  Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.2   În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/ valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.3   Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/ sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Campaniei.

13.4 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

Următoarea anexă face parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 2 - Specificații tehnice Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Orange [SM-G780GZODEUE]

Anexa 3 - Specificații tehnice Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, Oxford Gray [SM-P615NZAAROM]

Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

I.          Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul

În vederea desfășurării Campaniei, precum și pentru evaluarea satisfacției clientului prin Campania “Părerea ta contează!” datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

LIDL DISCOUNT S.R.L., societate înregistrata în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007, capital social 505.472.700 lei, (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de înregistrare RO 13351917 (denumita in cele ce urmează “Persoana împuternicită”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor privind protecția datelor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: LIDL DISCOUNT SRL, adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A, 014295, Sector 1, București, telefon: 0800 896 622, email: info@lidl.ro;

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor Lidl sunt următoarele: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A, 014295, Sector 1, București, email protectiadatelor@lidl.ro.

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți:

i.          nume și prenume

ii.         număr de telefon

iii.        adresa de e-mail

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara în vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecintă imposibilitatea înscrierii și participarii la Campanie și ca atare, imposibilitatea câstigării premiilor Campaniei.

Pentru câștigători:

iv.         nume si prenume

v.        data nașterii, exclusiv pentru verificarea condiției privind vârsta înscrierii în Campanie

vi.       informația că nu este angajat al Organizatorului, al Agenției sau al oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor menționați mai sus

vii. adresa de domiciliu/reședință, exclusiv pentru verificarea condiției privind domiciliul/reședința pe teritoriul României

viii.      număr de telefon

ix.        adresa de e-mail

x.         adresa de livrare a premiilor (exclusiv în vederea transmiterii premiului și a procesului verbal de atribuire a premiului)

xi.        vocea, în cazul înregistrării apelurilor telefonice

xii.       bonul fiscal sau bon digital din aplicatia LIDL Plus

xiii.      CNP(în scopul exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscale pentru premii cu valoare peste 600 RON)

​​​​​​​xiv. Semnătura (pe procesul verbal de predare-primire a Premiului).

 

III. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Persoanei împuternicite în vederea:

(i)         organizării și desfășurării Campaniei

(ii)        desemnării și validării câștigătorilor

(iii)       atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin, Operatorul va publica numele și prenumele participanților câstigători ai Campaniei pe www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori.

Data nașterii va fi colectată doar pentru a putea verifica dacă vârsta Participantilor este conform Regulamentului, adică 18 ani împliniți la momentul înscrierii în Promotie.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la Campanie vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contesțatii în legatura cu procesul de validare a castigatorilor și de înmanare a premiilor oferite în Campanie.

 

IV. Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

Publicarea listei câștigătorilor pe website-ul www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori, se va face în temeiul obligației noastre legale (art. 6 alin. 1. litera c) GDPR) de asigurare a transparenței și informării participanților la Campanie cu privire la finalizarea acesteia prin desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor. Publicarea listei se va face cu respectarea principiului minimizării datelor.

Înregistrarea și stocarea convorbirilor telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie se vor realiza în temeiul interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR) constând în dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și înmânare a premiilor.

 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - Mediapost Hit Mail SA, catre firma de curierat si notarul public care va efectua extragerea castigatorilor. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

Numele și prenumele participanților câstigători ai Campaniei vor fi de asemenea publicate pe website- ul www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori.

 

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Păstrarea datelor pe website-ul www.lidl.ro/anunturi/concursuri/parerea-ta-castigatori se va realiza pe o perioada rezonabila, care nu va depăși 12 luni de la data realizării Campaniei.

Inregistrarile convorbirilor telefonice ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului obligații similare.

 

VII. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)         dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii)        dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)       dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)       dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

(v)        dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)       dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

(vii)      dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)     dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, în condițiile prevăzute de lege;

(ix)       dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa instanțelor de judecată competente.

 

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0800 896 622, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 58 A, 014295, Sector 1, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: info@lidl.ro.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi de asemenea contactat la adresa protectiadatelor@lidl.ro.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de o luna de zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

 

VIII. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 

IX. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Persoanei împuternicite obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

X. Modificarea prevederilor de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Notă de Informare oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințate cu privire la Regulament. 

 

XI. Alte prevederi

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei şi că au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Anexa 2 - Specificații tehnice Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Orange [SM-G780GZODEUE]

Anexa 3 - Specificații tehnice Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, 4G, Oxford Gray [SM-P615NZAAROM]

Anexele 2 și 3 pot fi găsite aici.