Regulamentul oficial al campaniei promoționale „Talon răzuibil” CONDIȚII DE UTILIZARE a cardurilor (taloanelor) răzuibile

1. Obiectul promoției cu premii

 

 

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germania (numită în continuare „LIDL Stiftung” sau „Organizator”) in colaborare cu Lidl Discount SRL, cu sediul social în DN 72, Nedelea- ‘Crângul lui Bot’ km. 73+810, localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/3212/2007, C.U.I.: 22891860; cod de înregistrare în scopuri de TVA RO 22891860, capital social: 505.472.700 lei (denumita in continuare „Lidl”), organizează o promoție cu premii sub denumirea „Talon Răzuibil” („Campania”), care este disponibilă doar membrilor înregistrați ai aplicației Lidl Plus (a se vedea www.lidlplus.ro și în secțiunea de asistență a aplicației Lidl Plus).

 

 

Campania are loc în cadrul aplicației Lidl Plus („Lidl Plus”), pusă la dispoziția participanților de Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania, conform Termenilor și Condițiilor de utilizare și Politicii de Confidențialitate, care se pot consulta la următoarele adrese: https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/informatii-legale/termeni-si-conditii-de-utilizare și https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/informatii-legale/protectia-datelor .

 

 

Participanților la Campanie li se solicită să respecte termenii și condițiile acestui Regulament Oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial") și Termenii și Condițiile din aplicația Lidl Plus.

 

Regulamentul Oficial se publică conform legii în vigoare în România, pe pagina de internet https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/despre-lidl-plus/talon-razuibil si este disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe întreaga durata a Campaniei. Regulamentul este disponibil oricărui consumator cu titlu gratuit și se poate obține prin transmiterea unei solicitări în scris, prin e-mail, în atenția Organizatorului la adresa de e-mail infolidlplus@lidl.ro sau prin transmiterea unei solicitări Organizatorului la adresa: Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A, 014295, Sector 1, București, pe toată durata Campaniei.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia prin aceleași canale de comunicare prin care s-a publicat anterior Regulamentul Oficial, precum și prin notificarea autorităților competente, dacă este cazul, atunci când modificările impun o asemenea notificare.

 

Prin participarea la această Campanie, participanții acceptă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor din acest Regulament Oficial.

 

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții si pentru toate entitățile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, cu modificările si completările ulterioare.

 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Regulamentul Oficial va fi completat cu prevederile din Termenii și Condițiile Aplicației Lidl Plus, exceptând cazul în care se prevede altfel în acest Regulament Oficial.

 

 

2. Participanții

 

Toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii pot participa la Campanie („participanții”):

•            Înregistrarea în calitate de client Lidl Plus (descărcarea aplicației Lidl Plus este posibilă prin intermediul „App Store” sau „Google Store”).

•            Participantul are obligația să achiziționeze orice produse din orice magazin Lidl din România, indiferent de valoarea acestora, exceptând produsele pentru care legislația în vigoare nu permite promovarea (de ex. țigări);

•            Rezident în România: cetățenii români și cetățenii străini rezidenți în România sau care au domiciliul sau rezidența, chiar și temporară, în România.

•            Vârsta minimă: 18 ani împliniți la data începerii Campaniei

•            Acceptarea condițiilor de utilizare conform clauzei 3 din acest Regulament Oficial (acceptarea folosind cardul răzuibil).

Este obligatorie îndeplinirea tuturor condițiilor enumerate mai sus, la începerea Campaniei.

 

 

3. Participarea

 

Campania se va desfășura în Magazinele Lidl Participante de pe întregul teritoriu al României, după cum sunt enumerate aceste Magazinele Lidl Participante în Anexa 1 a acestui Regulament.

 

Dacă pe durata Campaniei se va deschide un nou magazin în cadrul rețelei de Magazine participate, indicate în acest Regulament Oficial, acesta nu va fi inclus automat în Campanie.

 

Campania „Talon Răzuibil„ se desfășoară în perioada menționată în anexa 2. În calitate de client înregistrat Lidl Plus, puteți participa în Campanie in această perioadă.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Durata Campaniei în timpul desfășurării acesteia, dar nu înainte de a anunța aceasta modificare in mod public.

 

Pentru a participa la Campanie, aveți obligația să vă identificați în calitate de client Lidl Plus, la verificarea din timpul procedurii de plată, prin prezentarea cardului digital de client Lidl Plus sau prin indicarea numărului de telefon mobil înregistrat în aplicația Lidl Plus pentru a primi talonul digital răzuibil.

 

După fiecare achiziție (trebuie să treacă cel puțin 1 oră de la ultima achiziție, pentru a vă califica să primiți alt talon răzuibil), veți fi anunțat automat prin aplicația Lidl Plus despre alocarea in aplicația Lidl Plus a unui „talon digital răzuibil”.

 

Aceste taloane răzuibile au o anumită perioadă de valabilitate (durata de valabilitate a fiecărui talon răzuibil se afișează individual) și se vor stoca în aplicația Lidl Plus (în secțiunea pentru taloane răzuibile).

 

După deschiderea talonului răzuibil, va fi afișat un panou digital răzuibil împreună cu notificarea că prin răzuirea câmpului se consideră că participantul a acceptat acest Regulament Oficial, către care este inserat mai jos un link pentru referință.

 

Cuponul asociat cu talonul răzuibil se va afișa în secțiunea „my coupons” (cupoanele mele), la scurt timp după aceea, și se poate utiliza la următoarele achiziții, dar cel târziu în 3 zile după data răzuirii talonului.

 

In cazul in care nu răzuiți integral câmpul răzuibil, talonul răzuibil nu se invalidează și se va reintroduce în secțiunea „taloane răzuibile”.

 

După expirarea datei de valabilitate a unui talon răzuibil, acesta va înceta automat să se mai afișeze; după aceasta data nu mai este posibil să participați în Campanie utilizând acest talon răzuibil.

 

 

4. Premii

 

Toate cupoanele din Campanie conțin premii constând în diferite tipuri de discount-uri procentuale la produse (de ex.: 5%, 7%, 10% etc.), diferite tipuri de premii în lei (de ex.: 3 lei din prețul total) sau orice alt tip de premiu care este inclus automat și aleatoriu în promoție (algoritmul definit și probabilități) conform informațiilor din anexa 2.

 

Aceste premii se vor afișa participanților sub formă de cupon, în aplicația acestora Lidl Plus, și fac obiectul următoarelor reguli de utilizare:

•            Pot fi utilizate numai în magazinele Lidl din România, care participă în programul Lidl Plus.

•            Cuponul poate fi utilizat numai la următoarea achizitie în magazin (nu imediat după câștigarea cuponului)

•            Cuponul trebuie activat și utilizat în timpul perioadei de valabilitatea indicate (după cum se prevede în cupon).

•            Cuponul nu este transferabil terților și nu se poate solicita contravaloarea cuponului in bani.

•            Dacă valoarea cuponului (premiul maxim) este mai mare decât valoarea achiziției efectuate, diferența se va anula (valoarea reziduală). Aceasta înseamnă că valoarea achiziției trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea cuponului.

•            Nu se emit cupoane fizice și cupoanele nu se pot tipări.

Participanții nu au posibilitatea să primească contravaloarea cupoanelor in bani sau sa solicite înlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.

 

Dacă participantul nu respectă durata de valabilitate a talonului digital răzuibil și durata de utilizare a cuponului asociată cu talonului răzuibil, atunci se anulează dreptul asupra cuponului.

 

Un participant are dreptul să câștige pe Durata Campaniei un număr maxim de cupoane egal cu numărul de achiziții efectuate în magazinele fizice Lidl și numai dacă acele achiziții sunt urmate de etapele descrise în articolul 3 din acest Regulament Oficial.

 

Dacă se identifică persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, prin încălcarea prevederilor din acest Regulament, Organizatorul are dreptul să solicite rambursarea premiilor câștigate astfel și să recurgă la acțiuni în instanță, atât prin plângere civilă, cât și penală, pentru a recupera daunele provocate.

 

 

 

5. Notificarea despre premii

 

Imediat după răzuirea talonului, participantul va fi notificat prin aplicația Lidl Plus despre noul cupon asociat cu talonul răzuibil.

 

 

6. Răspunderea

 

Fiecare participant în Campanie înțelege și acceptă faptul că Lidl și Lidl Stiftung & Co. KG nu sunt și nu pot fi considerate răspunzătoare de nicio eroare, pierdere sau neregula care pot apărea la transmiterea informațiilor, dacă acestea sunt cauzate de o defecțiune la transmitere sau de orice altă eroare sau omisiune care rezultă din probleme de telecomunicații, trafic de date, supraîncărcare sau conexiunea de Internet sau care apar din orice alt motiv care nu se poate atribui LIDL sau Lidl Stiftung & Co. KG.

 

Organizatorul are dreptul să ia măsurile necesare în cazul încercării de fraudare a sistemului, abuz sau al oricărei alte încercări care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

 

În cazul unui litigiu referitor la valabilitatea unei înscrieri în această Campanie, decizia Organizatorului este definitivă.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a)    Înscrieri efectuate în afara Duratei Campaniei menționate în articolul 3 de mai sus;

b)    Orice litigii referitoare la drepturile asupra numerelor de telefon ale participanților;

 

Participanții acceptă definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în legătură cu Campania, precum și calendarul ulterior al Campaniei sau cu alte modificări referitoare la implementarea Campaniei.

 

Organizatorul nu răspunde în niciun mod de daunele directe sau indirecte rezultate din participarea la Campanie, dacă acestea nu sunt cauzate de acte de neglijență gravă sau acte intenționate de care răspunde Organizatorul.

 

7. Excluderi

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din Campanie acele persoane care încalcă Regulamentul Oficial, fără notificare prealabilă și de a le preveni să participe la Campanie. Toți utilizatorii care folosesc mijloace interzise de participare la această Campanie (de ex. instrumente de hacking, viruși, cai troieni etc.) vor fi excluși. Nu se permite participarea grupurilor de jucători, serviciilor automate și serviciilor profesionale la promoția cu premii.

 

 

8. Încetarea înainte de termen

 

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute in Art. 3, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea in bune condiții a Campaniei, potrivit Regulamentului.

 

Organizatorul poate fi obligat să ia această decizie:

a.    din motive tehnice (de ex. viruși în sistem, manipulare, defecțiuni de hardware sau software etc.) sau

b.    dacă nu a fost posibil din motive juridice să se desfășoare Campania conform acestui Regulament Oficial.

Dacă încetarea este cauzată de conduita ilegală și culpabilă a unui participant, Organizatorul are dreptul să pretindă daune de la participant pentru orice prejudiciu suferit.

 

 

9. Taxe si impozite

 

Premiile oferite in cadrul acestei Campanii fac obiectul prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal român.

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând in premiile acordate câștigătorului in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, orice alte obligații de orice alta natura, in legătura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului.

 

 

10. Contestații si litigii

 

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participanților.

Nu se pot iniția acțiuni în instanță.

 

 

11. Forța majoră

 

În sensul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau remediat intr-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator, a cărui apariție îi face imposibilă acestuia din urmă îndeplinirea obligațiilor acestuia conform prezentului Regulament Oficial.

 

12. Erori la promovarea materialelor

 

În cazul neconcordanțelor între prevederile din materialele promoționale ale Campaniei și acest Regulament, vor prevala prevederile acestui Regulament.

 

13. Alte clauze

 

In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi rămân valabile/valide in măsura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta condițiilor declarate nule. In măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

14. Notă referitoare la protecția datelor

 

Informațiile referitoare la procesarea datelor în contextul talonului răzuibil sunt incluse în Politica de date a aplicației Lidl Plus, care se găsește aici: https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/informatii-legale/protectia-datelor

 

anexa 1

1. Lugoj, Str. Caransebeşului, nr. 2 A

2. Drobeta , Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 146

3. Reşiţa, Str. Toamnei, nr. 1

4. Haţeg, Bd. Nicolae Titulescu, nr.27

5. Bragadiru, Sos. Alexandrei, nr.132-134

6. Arad , Str. Banu Mărăcine, nr. 6

7. Moldova Nouă, Str. N. Titulescu, nr. 8

8. Lupeni, Str. T. Vladimirescu, 27

9. Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 1 A

10. Oraviţa, Str. Cloşca, nr. 41

11. Rm. Vâlcea , Str. Coşbuc, nr. 2

12. Braşov , Str. Saturn, nr. 35A

13. Chitila, Sos. Banatului, nr. 14

14. Mizil, Str. Mihai Bravu, nr. 110

15. Slobozia , Str. Gării, nr. 2

16. Tulcea , Str. Babadag, nr. 183

17. Braşov , Str. Harmanului, nr. 47B

18. Buftea, Sos. București-Târgoviște, nr. 295 B

19. Braşov , Str. Zizinului, nr. 140

20. Târgu Secuiesc, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.44

21. Sebeş, Str. Augustin Bena, nr.19-23

22. Tășnad, str. Lacramioarei, nr. 55

23. Bacău , Str. I. L. Caragiale, nr. 6

24. Bacău , Str. Mioriţei, nr.41

25. Bacău , Str. Narciselor, nr. 5

26. Bârlad , Str. Cetatea de Pământ, nr. 1

27. Bârlad , Str. Republicii, nr. 3

28. Brăila , Str. Calea Galaţi, nr. 346A

29. Bârlad , Bld. Republicii, nr. 316

30. Oneşti , Str. Libertăţii, nr. 86 A

31. Buzău, Aleea Sporturilor, nr. 12A

32. București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 8B

33. București, Str. Sergent Stefan Crisan, nr. 31

34. București, Str. Turnu Magurele, nr. 230-232

35. Năvodari, Str. Constantei, nr. 2D

36. București, Str. Valea Oltului, nr. 93-107

37. Satu Mare, str. Rodnei, nr. 54-56

38. Vaslui, Str. Decebal, nr. 2A

39. Slobozia , Şos. Buc. - Constanţa, km. 109

40. Motru, Aleea Teilor, nr.35-37

41. București, Blv. Energeticienilor. Nr. 13-15, sect 3

42. Bistrița, Str. Vasile Conta, nr. 9

43. Câmpia Turzii, Str. Laminoriştilor, nr. 94

44. Cluj Napoca, Str. Republicii, nr.109

45. Baia Sprie, Str. Gutinului, nr. 9 A

46. Aiud, Str. Transilvaniei, nr. 99-101-103

47. Năsăud, Str. Gării, nr. 2

48. Târgu Lăpuş, Str. Florilor, nr. 2

49. Roman, Str. Sucedava, nr. 31

50. Câmpulung Moldovenesc, Str. Calea Bucovinei, nr. 50

51. Fălticeni, Str. Plugari, nr. 3

52. Buhuşi, Str. Voioaga, nr. 1

53. Baia Mare , Bld. Bucureşti, nr. 40 B

54. Baia Mare, Str. Grănicerilor, nr. 88 H

55. Reghin, Str. Apalinei, nr. 1

56. Blaj, Str. Clujului, nr. 7 B

57. Cluj Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 57

58. Cristuru Secuiesc, Str. Kriza Janos, nr. 29

59. Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 47 A

60. Sibiu, Ştr. Rusciorului, nr. 48 A

61. Victoria, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13 bis

62. Topliţa, Str. Sportivilor, nr. 6

63. Avrig, Str. Saşilor, nr. 2 A

64. Piatra Neamț, Str. Bistriţei, nr. 1

65. Piteşti , Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 165

66. Câmpulung Muscel, Str. Traian, nr. 44

67. Drăgăşani, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 354

68. Timişoara , Bld. I. Bulbuca, nr. 37

69. Șelimbar, Bld. Mihai Viteazu, nr. 3

70. Turda, Str. Victoriei, nr. 33

71. Zalău, Bld. Mihai Viteazul, nr. 63

72. Focşani, Str. Piaţa Victoriei, nr. 1

73. București, Str. Moinesti, nr. 63

74. București, Str. Liviu Rebreanu, nr. 19

75. Giurgiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 14

76. Rm. Vâlcea , Str. Dem Rădulescu, nr. 18

77. Moineşti, Str. Căpitan Zăgănescu

78. Ploieşti , Bld. Republicii, nr. 291

79. Slatina , Str. Al. Ioan Cuza, nr. 153

80. Târgu Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 111

81. Constanța, Str. Soveja, nr. 35-35A

82. Arad , Calea A. Vlaicu, nr. 139-151

83. Iași, Str. Pantelimon Halipa, nr. 3C

84. Petroşani, Str. Oituz, nr. 2 A

85. Șcheia, Str. Humorului, nr. 1

86. Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78

87. Bistrița, Calea Moldovei, nr. 38

88. Craiova , Str. George Enescu, nr. 72 B, C, D

89. Paşcani, Str. Moldovei, nr.17

90. Oneşti , Str. Cireşoaia, nr. 20 bis

91. București, Str. Doina, nr. 8

92. Constanța, Str. Baba Novac, nr. 195

93. București, Str. Ziduri intre vii, nr. 24

94. Oradea , Str. Fabricilor, nr. 2

95. Mediaş, Str. Sibiului, nr. 70

96. Arad , Str. Timişorii, nr. 1-3

97. Timişoara , Str. Miresei, nr. 1

98. Baia Mare, Str. Cosmonauţilor, nr. 3

99. Ploieşti , Str. Libertăţii, 2A

100. București, Str. Morarilor, nr. 4

101. Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare, nr. 26

102. Sighetu Marmaţiei, Str. Bogdan Vodă, nr. 78-84

103. Timişoara , Str. Budai Deleanu, nr. 47

104. Oradea , Bld. T. Vladimirescu, nr. 87

105. București, Str. Intrarea Tarcau, nr. 13 A

106. Iași , Str. Tabacului, nr. 7A

107. Timişoara , Calea Martirilor, nr. 98

108. București, Str. Drumul Gazarului, nr. 1

109. Braşov , Str. Carpaţilor, nr.44

110. Cluj Napoca, Str. 21 Decembrie, nr. 95-97

111. Galaţi , Str. Oltului, nr. 3

112. Cluj Napoca, Calea Baciului, nr. 47 A

113. Piatra Neamț, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 44 bis

114. Constanța, Bld. I. C. Bratianu, nr. 140

115. Mangalia, Str. Constantei, nr. 62

116. Galaţi , Str. General Ion Dragalina, nr. 1

117. București, Str. Valea Cascadelor, nr. 3

118. Târgu Mureș, Str. Sinaia nr. 3

119. Caracal, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 74

120. Bacău , Str. Vadul Bistriţei, nr. 15

121. Cluj Napoca, Str. Aurel Vlaicu, nr. 182

122. Urziceni, Calea Bucureşti, nr. 108

123. Galaţi , Str. Nicolae Mantu, nr. 67

124. Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 57

125. Piteşti , Str. Petrochimiştilor, nr. 2-119

126. București, Str. Uverturii, nr. 202 - 204

127. Iași, Bld. Chimiei, nr. 2A

128. Arad , Calea Radnei, nr. 220 - 240

129. București, Bld. Timișoara, nr. 42C

130. Timişoara , Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15 A

131. Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 7

132. Târgu Mureș, Str. Livezeni, nr. 6

133. Craiova , Str. Maramureş, nr. 4

134. București, Bd. Theodor Pallady, nr. 30

135. Eforie Nord, Str. Traian, nr. 1B

136. Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 88

137. Craiova , Calea Bucureşti, nr. 115

138. București, Prelungirea Ghencea, nr. 88-92

139. Braşov , Str. Turnului, nr. 1

140. Târgovişte , Bld. I. C. Bratianu, nr. 13E

141. Oradea , Oradea, Nufărului, nr. 28J

142. Medgidia, Str. Independentei, nr. 12

143. București, Str. Sergent Nutu Ion, nr. 8-12

144. Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 229

145. București, Prelungirea Ghencea, nr. 15B-15D

146. Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 50B - 52

147. București, Bd. Bucureștii Noi, nr. 111

148. Voluntari, Sos București Nord nr 14

149. Cluj Napoca, Str. Eroilor, nr. 1-7

150. Hunedoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 2

151. Craiova , Str. Caracal , nr. 150 A

152. Suceava, Calea Unirii nr. 24

153. Suceava, Cuza Voda, nr. 59

154. Bușteni, B-dul Libertatii 159-161

155. Rădăuți, Str. Stefan cel Mare, nr. 77-81

156. Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 62

157. București, Str. Teius, nr. 2

158. Balş, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 190

159. Piatra Neamț, Bld. Decebal , nr.98

160. București, Str. Turnu Magurele, nr. 16-24

161. București, Str. Berceni, nr. 8

162. Dumbrăviţa, Str. Petofi Sandor, nr. 150

163. București, Sos. Pantelimon, nr. 111 A

164. Găești, Str. N. Titulescu, nr. 46

165. Câmpina, Str. Nicolae Balcescu , nr. 46

166. București, Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 58A

167. Cluj Napoca, Str. Frunzisului 87-89

168. Drobeta , Splaiul Mihai Viteazu, nr.147

169. Târgu Jiu , B-dul Victoriei, nr. 189 A

170. Focşani, Str. Cuza Voda, nr. 35

171. Piteşti , Str. Razboieni, nr. 1

172. Piatra Neamț, Str. Dascalescu nr2-2a

173. Călărași, Str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989 , nr. 49 A

174. Iași , Blvd. Primaverii nr.2

175. București, Drumul Binelui, nr. 51

176. București, Str. Savinesti, nr. 2

177. Constanța, Str. Soveja, nr 15C

178. Satu Mare, Str. Lalelei, nr. 2

179. Vălenii de Munte, Str. Nicolae Iorga, nr. 41

180. Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 76

181. Timişoara , Str. Simion Bărnuţiu 28

182. Roșiorii de Vede, Str. Dunarii, nr. 103-105

183. Cluj Napoca, Alexandu Vaida Voievod nr.59

184. Suceava, Str. Zamca nr. 15

185. Tulcea , Str. Victoriei, nr.99

186. Constanța, Sos. Mangaliei, nr. 165

187. Sighișoara, str. Gheorghe Lazar, Nr.6

188. Balotești, Calea București, nr. 2A

189. Tunari , Calea București 98B

190. Orăştie, Bld. Eroilor, nr. 19

191. Galaţi , Str. Victor Valcovici, nr. 13

192. Braşov , Str. Al. Ioan Cuza, nr. 3

193. București, Sos. Fundeni 17-19

194. Reşiţa, Bd., Revolutia din Decembrie, nr 1A

195. Tuzla, Aviatorilor ; 1 A

196. Giroc, Str. Timişoarei, nr. 11

197. București, Str. Ramnicu Valcea, mer 10-12A

198. Pantelimon, Sos. Cernica, nr 6

199. Chiajna, Rezervelor nr. 71

200. Titu, Str. Pictor N. Grigorescu, nr. 50-52

201. Oltenița, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 35c

202. Oradea , Calea Borsului, nr. 6C

203. Arad , Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43

204. Constanța, Str. Industriei Mici, nr. 1

205. Odoreheiu Secuiesc, Str. Bethlen Gabor, nr. 118

206. Iași, Str.Poitiers Nr.6

207. Braşov , Str. Spicului, nr. 5

208. Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 95

209. Calafat, Bulevardul de Centura, nr. 1D

210. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 36-40

211. Huşi, Str Basarabiei, Nr. 103

212. Huedin, Str. Protopop Aurel Munteanu Nr3-7

213. Voluntari , Bd. Eroilor, nr. 120

214. Jimbolia, Str. Timişoarei, nr. 30-36

215. Zărneşti, Str. Ciucaş, nr. 13

216. Vatra Dornei, Str. Republicii, nr. 10

217. 1 Decembrie, Sos Giurgiului 192

218. București, Sos Straulesti 69 F

219. Buzău, Str. Eroilor, nr 3

220. Gura Humorului, Str. Bucovina, nr 54-58

221. Brăila, Calea Dorobantilior 3D

222. București, Str. Bratarii, nr 2

223. Moreni, Str. Capitan Pantea Ioan, nr 11

224. București, Sos București -Târgoviște, nr 50, Sector 1

225. Deva , Calea Zarandului, 134 A

226. Fetești, Str. Călărași, nr 505

227. Timişoara , Bld. Eroilor de la Tisa, 38

228. Iași, Sos Bucium, nr 53E

229. București, Str. Piata Mureș, nr 18-24, sec 1

230. Reşiţa, B-dul. Republicii, nr.100

231. Galaţi , Bld Henri Coanda Nr 2

232. Craiova , B-dul. Nicolae Romanescu, nr. 39

233. Șelimbar, Sos Sibiului Nr 12-22

234. Ploieşti , Piata 1 Decembrie, nr. 1

235. Negrești Oas, Str. Victoriei Nr 43-45

236. Botoșani, Str Stefan Cel Mare, Nr 10

237. București, Calea Rahovei, nr 284,

238. Sf Gheorghe, Str.Lacramioarei Nr.2,

239. Târgovişte , Str. Arh. Pintea Gheorghe, nr. 1A-5

240. Blejoi, DN 1A

241. Miercurea Ciuc, Iancu de Hunedoara Nr.18

242. Iași/Lunca Cetățuii, DJ 248

243. Urlați, Str. Primaverii, nr 1B

244. Mioveni, Bld. Dacia, nr. 136 -138

245. Voluntari, Str. Emil Racovita

246. Moşniţa Nouă, Str. Stefana, nr. 1

247. Năvodari, Str. D 10, nr.1

248. Craiova , Str. Brestei, nr. 185

249. Arad , Calea Zimandului, nr. 3 A

250. Timişoara , Calea Circumvalatiunii nr. 4

251. Domnești, Str. Comertului, nr 19A

252. București, Bd. Theodor Pallady, nr. 51

253. Bacău, Str. Abatorului, nr. 5

254. Marghita, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 31-35

255. Gherla , Str. Hasdatii, nr. 1-1A

256. București, București, Pantelimon, 161

257. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr 5-11

258. Râmnicu Sărat, Str. Constantin Brancoveanu, nr 34

259. Luduș, B-dul. 1 Decembrie 1918

260. Otopeni, Str. 23 August, nr. 208 - 212

261. Braşov , Str. Grivitei, Nr. 2F

262. Codlea, Str. Lunga, nr. 32

263. Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10

264. Covasna, Str. Stefan cel Mare, 73

265. Alba Iulia, Str. Motilor, nr. 116

266. Gheorgheni, Bld. Fratiei, nr. 46

267. Focşani, Strada Bârsei, nr.15

268. Brăila, Calea Calarasilor, nr 333A

269. Siret, Str Simion Florea Marian, nr 2A

270. Băicoi, Str. Republicii, Nr. 243

271. Ploiești, Str. Apelor

272. București, Bd. Lacul Tei, nr. 69 A

273. Iași, Soseaua Moara de Foc nr. 2

274. Timişoara , Calea Torontalului, nr. 106

275. Orsova, Str. Decebal, nr. 1

276. Timişoara , Str. Nicolae Andreescu, nr.40

277. Topoloveni, Calea Bucuresti, nr. 50-52

278. Snagov, Str. Snagov, nr 1V

279. Corbeanca, Soseaua Unirii nr.216,

280. Târgoviște, Calea Ialomitei, nr. 11

281. Chisineu Cris, Str. Infratirii, nr 48

282. Oradea , Calea Aradului, nr 87 A

283. Stefanești, Str. Fitotron, Nr 2

284. București, Str. Salaj, nr. 241A

285. București, Str. Gherghitei, nr 5-7

286. Bistrița, Str. Andrei Mureșanu, nr. 7-9

287. Borșa, Str. Libertății, nr. 91

288. Deva , Str. Avram Iancu, nr. 2

289. Arad , Str.Prof.Dr.Aurel Ardelean, Nr 28

290. Sibiu, Str. Risciorului Nr. 2

291. Brasov, Str.Cristianului, 1-3

292. Sacele, Str.Campului, 97

293. Baia Mare, str. Unirii, nr. 21

294. Roșiorii de Vede, Str Carpati, 132

295. Curtea de Argeș, Str. Barajului, nr. 10

296. Sovata , Str. Primaverii, nr. 85-89

297. Dej , Str. Crangului, nr. 23

298. Târgu Neamț, Bld. Mihai Eminescu, nr. 14

299. Bacău, Calea Romanului, nr 2

300. Domnești, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 20

301. Iași, Str. Nicolina, nr. 2

302. Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 73

303. Făgăraș, Str.Tudor Vladimirescu, nr.80.

304. București, Prelungirea Ferentari, 66-70

305. București, Blv. Iuliu Maniu, 432-442

306. Salonta, Str. Regele Ferdinand nr 2

307. Cugir, Str. Victoriei nr 65

308. Focșani, Alee Parc, Nr 2

309. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr 109

310. Bucuresti, Str. Basarabiei, nr. 246

311. Ploiesti, Str. Gradinari nr 42

312. Pitesti , Calea Dragasani, nr. 20

313. Turnu Magurele, Soseaua Alexandriei, nr 7

314. Botoșani, Str. Independentei, nr 4

315. Timişoara , Str. Bujorilor nr 160

316. Sacalaz, Str. Principala nr. 376-377

317. Roman, Str. Mihai Viteazu, nr 11

318. Ploiesti, Str. Targovistei, nr. 4

319. Slatina , Str. Draganesti nr 33

320. Pitesti , Str. Depozitelor nr 17

321. Pucioasa, Str. Florin Popescu nr 29

322. Medias, Str. I.C Bratianu, nr. 24

323. Apahida, Str. Libertatii, nr. 31

324. Bucov, Str. Tineretului, nr. 2

325. Bucuresti, Intrarea Godeni, nr 6-8

326. Giurgiu, Bulevard Miron Nicolescu, nr10

327. Branesti, Str. I. C, Bratianu, nr 180

328. Bucuresti, Str Tudor Vladimirescu 31

329. Oradea, str. Ogorului, nr. 154A

330. Ștefăneștii de Jos, str. Pădurii, nr. 5 bis

331. Târgu Mureș, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 150

332. Dorohoi, str. C. D. Gherea, nr. 25

333. Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 68

334. Șimleul Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24

335. Bacau, Str. Stefan cel Mare, nr 32

336. Oradea, str. Ceyrat, nr. 27

337. Alexandria, str. București, nr. 166

338. Roman, Bd. Republicii, nr. 131

339. Caransebeș, Str. Ardealului, nr. 125

340. Cisnădie, str. Grigore Ionescu, nr. 8

341. București, str. Valea Oltului, nr. 93

342. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 195

343. Pecica, str. 1, nr. 93

344. Adjud, str. Republicii, nr. 2A

345. Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 29

346. Tărnâveni, str. Victoriei, nr. 20-24

347. Barlad, Republicii, 320

anexa 2

Perioada campaniei:

27 martie 2023, ora 7 a.m. – 02 aprilie 2023, ora 11:00 p.m 

Tipuri de premii aferente perioadei:

  • Cupon: Iaurt natur 10%
  • Cupon: Somon afumat bio
  • Cupon: Servetele umede universale biodegradabile

DESCARCĂ APLICAȚIA LIDL PLUS