CONDIȚII DE UTILIZARE a cardurilor răzuibile

1. Obiectul promoției cu premii

 

Lidl Discount S.R.L., o persoană juridică română, cu sediul social în DN 72, Nedelea- ‘Crângul lui Bot’ km. 73+810, localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/3212/2007, C.U.I.: 22891860; cod de înregistrare în scopuri de TVA RO 22891860, capital social: 505.472.700 lei (numită în continuare „LIDL” sau „Organizator”), organizează o promoție cu premii sub denumirea „Talon Răzuibil” („Campania”), care este disponibilă doar membrilor înregistrați ai aplicației Lidl Plus (a se vedea www.lidlplus.ro și în secțiunea de asistență a aplicației Lidl Plus).

 

 

Campania are loc în cadrul aplicației Lidl Plus („Lidl Plus”), pusă la dispoziția Organizatorului și participanților de Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania, conform Termenilor și Condițiilor de utilizare și Politicii de Confidențialitate, care se pot consulta la următoarele adrese: https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/informatii-legale/termeni-si-conditii-de-utilizare, https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/informatii-legale/protectia-datelor

 

 

Participanților la Campanie li se solicită să respecte termenii și condițiile acestui Regulament Oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial") și Termenii și Condițiile din aplicația Lidl Plus.

 

Regulamentul Oficial se publică conform legii în vigoare în România, pe pagina de internet https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/despre-lidl-plus/talon-razuibil si este disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe întreaga durata a Campaniei. Regulamentul este disponibil oricărui consumator cu titlu gratuit și se poate obține prin transmiterea unei solicitări în scris, prin e-mail, în atenția Organizatorului la adresa de e-mail infolidlplus@lidl.ro sau prin transmiterea unei solicitări Organizatorului la sediul central al acestuia din Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 58 A, 014295, Sector 1, București , pe toată durata Campaniei.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia prin aceleași canale de comunicare prin care s-a publicat anterior Regulamentul Oficial, precum și prin notificarea autorităților competente, dacă este cazul, atunci când modificările impun o asemenea notificare.

 

Prin participarea la această Campanie, participanții acceptă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor din acest Regulament Oficial.

 

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții si pentru toate entitățile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit  liberei  decizii  a  Organizatorului,  Campania  poate  fi  mediatizata  in  scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Regulamentul Oficial va fi completat cu prevederile din Termenii și Condițiile Aplicației Lidl Plus, exceptând cazul în care se prevede altfel în acest Regulament Oficial.

 

 

2. Participanții

 

Toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii pot participa la Campanie („participanții”):

•          Înregistrarea în calitate de client Lidl Plus (descărcarea aplicației Lidl Plus este posibilă prin intermediul „App Store” sau „Google Store”).

•          Participantul are obligația să achiziționeze orice produse din orice magazin Lidl din România, indiferent de valoarea acestora, exceptând produsele pentru care legislația în vigoare nu permite promovarea (de ex. țigări);

•          Rezident în România: cetățenii români și cetățenii străini rezidenți în România sau care au domiciliul sau rezidența, chiar și temporară, în România.

•          Vârsta minimă: 18 ani împliniți la data începerii Campaniei

•          Acceptarea condițiilor de utilizare conform clauzei 3 din acest Regulament Oficial (acceptarea folosind cardul răzuibil).

Este obligatorie îndeplinirea tuturor condițiilor enumerate mai sus, la începerea Campaniei.

 

 

3. Participarea

 

Campania se va desfășura în Magazinele Lidl Participante de pe întregul teritoriu al României, după cum sunt enumerate aceste Magazinele Lidl Participante în Anexa 1 a acestui Regulament.

 

Dacă pe durata Campaniei se va deschide un nou magazin în cadrul rețelei de Magazine participate, indicate în acest Regulament Oficial, acesta nu va fi inclus automat în Campanie.

 

Campania „Talon Răzuibil„ se desfășoară în perioada menționată în anexa 2. În calitate de client înregistrat Lidl Plus, puteți participa în Campanie in această perioadă.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Durata Campaniei în timpul desfășurării acesteia, dar nu înainte de a anunța aceasta modificare in mod public.

 

Pentru a participa la Campanie, aveți obligația să vă identificați în calitate de client Lidl Plus, la verificarea din timpul procedurii de plată, prin prezentarea cardului digital de client Lidl Plus sau prin indicarea numărului de telefon mobil înregistrat în aplicația Lidl Plus pentru a primi talonul digital răzuibil.

 

După fiecare achiziție (trebuie să treacă cel puțin 1 oră de la ultima achiziție, pentru a vă califica să primiți alt talon răzuibil), veți fi anunțat automat prin aplicația Lidl Plus despre alocarea in aplicația Lidl Plus a unui „talon digital răzuibil”.

 

Aceste taloane răzuibile au o anumită perioadă de valabilitate (durata de valabilitate a fiecărui talon răzuibil se afișează individual) și se vor stoca în aplicația Lidl Plus (în secțiunea pentru taloane răzuibile).

 

După deschiderea talonului răzuibil, va fi afișat un panou digital răzuibil împreună cu notificarea că prin răzuirea câmpului, se consideră că participantul a acceptat acest Regulament Oficial, către care este inserat mai jos un link pentru referință.

 

Cuponul asociat cu talonul răzuibil se va afișa în secțiunea „my coupons” (cupoanele mele), la scurt timp după aceea, și se poate utiliza la următoarele achiziții, dar cel târziu în 3 zile după data răzuirii talonului.

 

In cazul in care nu răzuiți integral câmpul răzuibil, talonul răzuibil nu se invalidează și se va reintroduce în secțiunea „taloane răzuibile”.

 

După expirarea datei de valabilitate a unui talon răzuibil, acesta va înceta automat să se mai afișeze; după aceasta data nu mai este posibil să participați în Campanie utilizând acest talon răzuibil.

 

 

4. Premii

 

Toate cupoanele din Campanie conțin premii constând în diferite tipuri de discount-uri procentuale la produse (de ex.: 5%, 7%, 10% etc.), diferite tipuri de premii în lei (de ex.: 3 lei din prețul total) sau orice alt tip de premiu care este inclus automat și aleatoriu în promoție (algoritmul definit și probabilități) conform informațiilor din anexa 2.

 

Aceste premii se vor afișa participanților sub formă de cupon, în aplicația acestora Lidl Plus, și fac obiectul următoarelor reguli de utilizare:

•          Pot fi utilizate numai în magazinele Lidl din România, care participă în programul Lidl Plus.

•          Cuponul poate fi utilizat numai la următoarea achizitie în magazin (nu imediat după câștigarea cuponului)

•          Cuponul trebuie activat și utilizat în timpul perioadei de valabilitatea indicate (după cum se prevede în cupon).

•          Cuponul nu este transferabil terților și nu se poate solicita contravaloarea cuponului in bani.

•          Dacă valoarea cuponului (premiul maxim) este mai mare decât valoarea achiziției efectuate, diferența se va anula (valoarea reziduală). Aceasta înseamnă că valoarea achiziției trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea cuponului.

•          Nu se emit cupoane fizice și cupoanele nu se pot tipări.

Participanții nu au posibilitatea să primească  contravaloarea cupoanelor in bani sau sa solicite înlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.

 

Dacă participantul nu respectă durata de valabilitate a talonului digital răzuibil și durata de utilizare a cuponului asociată cu talonului răzuibil, atunci se anulează dreptul asupra cuponului.

 

Un participant are dreptul să câștige pe Durata Campaniei un număr maxim de cupoane egal cu numărul de achiziții efectuate în magazinele fizice Lidl și numai dacă acele achiziții sunt urmate de etapele descrise în articolul 3 din acest Regulament Oficial.

 

Dacă se identifică persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, prin încălcarea prevederilor din acest Regulament, Organizatorul are dreptul să solicite rambursarea premiilor câștigate astfel și să recurgă la acțiuni în instanță, atât prin plângere civilă, cât și penală, pentru a recupera daunele provocate.

 

 

 

5. Notificarea despre premii

 

Imediat după răzuirea talonului, participantul va fi notificat prin aplicația Lidl Plus despre noul cupon asociat cu talonul răzuibil.

 

 

6. Răspunderea

 

Fiecare participant în Campanie înțelege și acceptă faptul că Lidl și Lidl Stiftung & Co. KG nu sunt și nu pot fi considerate răspunzătoare de nicio eroare, pierdere sau neregula care pot apărea la transmiterea informațiilor, dacă acestea sunt cauzate de o defecțiune la transmitere sau de orice altă eroare sau omisiune care rezultă din probleme de telecomunicații, trafic de date, supraîncărcare sau conexiunea de Internet sau care apar din orice alt motiv care nu se poate atribui LIDL sau Lidl Stiftung & Co. KG.

 

Organizatorul are dreptul să ia măsurile necesare în cazul încercării de fraudare a sistemului, abuz sau al oricărei alte încercări care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

 

În cazul unui litigiu referitor la valabilitatea unei înscrieri în această Campanie, decizia Organizatorului este definitivă.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a)         Înscrieri efectuate în afara Duratei Campaniei menționate în articolul 3 de mai sus;

b)         Orice litigii referitoare la drepturile asupra numerelor de telefon ale participanților;

 

Participanții acceptă definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în legătură cu Campania, precum și calendarul ulterior al Campaniei sau cu alte modificări referitoare la implementarea Campaniei.

 

Organizatorul nu răspunde în niciun mod de daunele directe sau indirecte rezultate din participarea la Campanie, dacă acestea nu sunt cauzate de acte de neglijență gravă sau acte intenționate de care răspunde Organizatorul.

 

7. Excluderi

 

LIDL își rezervă dreptul de a exclude din Campanie acele persoane care încalcă Regulamentul Oficial, fără notificare prealabilă și de a le preveni să participe la Campanie. Toți utilizatorii care folosesc mijloace interzise de participare la această Campanie (de ex. instrumente de hacking, viruși, cai troieni etc.) vor fi excluși. Nu se permite participarea grupurilor de jucători, serviciilor automate și serviciilor profesionale la promoția cu premii.

 

 

8. Încetarea înainte de termen

 

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute in Art. 3, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea in bune condiții a Campaniei, potrivit Regulamentului.

 

LIDL poate fi obligată să ia această decizie:

a.         din motive tehnice (de ex. viruși în sistem, manipulare, defecțiuni de hardware sau software etc.) sau

b.         dacă nu a fost posibil din motive juridice să se desfășoare Campania conform acestui Regulament Oficial.

Dacă încetarea este cauzată de conduita ilegală și culpabilă a unui participant, LIDL are dreptul să pretindă daune de la participant pentru orice prejudiciu suferit.

 

 

9. Taxe si impozite

 

Premiile oferite in cadrul acestei Campanii fac obiectul prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal român.

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând in premiile acordate câștigătorului in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, orice alte obligații de orice alta natura, in legătura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului.

 

10. Contestații si litigii

 

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participanților.

 

Nu se pot iniția acțiuni în instanță.

 

11. Forța majoră

 

În sensul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau remediat intr-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator, a cărui apariție îi face imposibilă acestuia din urmă îndeplinirea obligațiilor acestuia conform prezentului Regulament Oficial.

 

12. Erori la promovarea materialelor

 

În cazul neconcordanțelor între prevederile din materialele promoționale ale Campaniei și acest Regulament, vor prevala prevederile acestui Regulament. 

 

13. Alte clauze

 

In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi rămân valabile/valide in măsura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta condițiilor declarate nule. In măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

14. Notă referitoare la protecția datelor

 

Informațiile referitoare la procesarea datelor în contextul talonului răzuibil sunt incluse în Politica de date a aplicației Lidl Plus, care se găsește aici: https://www.lidl.ro/ro/lidl-plus/informatii-legale/protectia-datelor

 

 

 

Lidl Discount S.R.L.

anexa 1

Lista magazine participante:

 

1. Târgu Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 111

2. Braşov , Str. Turnului, nr. 1

3. Iași, Str. Pantelimon Halipa, nr. 3C

4. Timişoara , Bld. I. Bulbuca, nr. 37

5. Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78

6. Paşcani, Str. Moldovei, nr.17

7. Slatina , Str. Al. Ioan Cuza, nr. 153

8. Galaţi , Str. General Ion Dragalina, nr. 1

9. Hunedoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 2

10. Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare, nr. 26

11. Urziceni, Calea Bucureşti, nr. 108

12. Drobeta , Splaiul Mihai Viteazu, nr.147

13. București, Str. Turnu Magurele, nr. 16-24

14. Suceava, Cuza Voda, nr. 59

15. Oneşti , Str. Cireşoaia, nr. 20 bis

16. Orăştie, Bld. Eroilor, nr. 19

17. Bistrița, Calea Moldovei, nr. 38

18. Piteşti , Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 165

19. Câmpulung Muscel, Str. Traian, nr. 44

20. Șelimbar, Bld. Mihai Viteazu, nr. 3

21. Mediaş, Str. Sibiului, nr. 70

22. Oradea , Bld. T. Vladimirescu, nr. 87

23. Târgu Mureș, Str. Livezeni, nr. 6

24. Moineşti, Str. Căpitan Zăgănescu

25. Petroşani, Str. Oituz, nr. 2 A

26. Drăgăşani, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 354

27. Focşani, Str. Piaţa Victoriei, nr. 1

28. Moreni, Str. Capitan Pantea Ioan, nr 11

29. București, Str. Ziduri intre vii, nr. 24

30. Mangalia, Str. Constantei, nr. 62

31. Arad , Str. Timişorii, nr. 1-3

32. Iași , Str. Tabacului, nr. 7A

33. Ploieşti , Bld. Republicii, nr. 291

34. Zărneşti, Str. Ciucaş, nr. 13

35. Rm. Vâlcea , Str. Dem Rădulescu, nr. 18

36. Craiova , Str. George Enescu, nr. 72 B, C, D

37. Arad , Calea A. Vlaicu, nr. 139-151

38. Galaţi , Str. Oltului, nr. 3

39. Turda, Str. Victoriei, nr. 33

40. Zalău, Bld. Mihai Viteazul, nr. 63

41. Braşov , Str. Carpaţilor, nr.44

42. București, Str. Moinesti, nr. 63

43. Șcheia, Str. Humorului, nr. 1

44. Iași, Str. Nicolina, nr. 2

45. București, Str. Liviu Rebreanu, nr. 19

46. București, Str. Morarilor, nr. 4

47. Timişoara , Calea Martirilor, nr. 98

48. Baia Mare, Str. Cosmonauţilor, nr. 3

49. Medgidia, Str. Independentei, nr. 12

50. Giurgiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 14

51. București, Str. Doina, nr. 8

52. Oradea , Str. Fabricilor, nr. 2

53. Ploieşti , Str. Libertăţii, 2A

54. Timişoara , Str. Miresei, nr. 1

55. Constanța, Str. Baba Novac, nr. 195

56. Timişoara , Str. Budai Deleanu, nr. 47

57. Constanța, Str. Soveja, nr. 35-35A

58. Bacău , Str. Vadul Bistriţei, nr. 15

59. Galaţi , Str. Nicolae Mantu, nr. 67

60. Iași, Bld. Chimiei, nr. 2A

61. București, Sos. Pantelimon, nr. 111 A

62. Târgu Mureș, Str. Sinaia nr. 3

63. Constanța, Bld. I. C. Bratianu, nr. 140

64. Caracal, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 74

65. București, Str. Valea Cascadelor, nr. 3

66. Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 57

67. Piatra Neamț, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 44 bis

68. Piteşti , Str. Petrochimiştilor, nr. 2-119

69. Cluj Napoca, Str. Aurel Vlaicu, nr. 182

70. București, Str. Uverturii, nr. 202 - 204

71. Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 88

72. București, Bld. Timișoara, nr. 42C

73. București, Str. Sergent Nutu Ion, nr. 8-12

74. Craiova , Str. Maramureş, nr. 4

75. Craiova , Calea Bucureşti, nr. 115

76. Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 229

77. București, Bd. Bucureștii Noi, nr. 111

78. Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 76

79. Arad , Calea Radnei, nr. 220 - 240

80. Brașov, Str. Al. Ioan Cuza, nr. 3

81. Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 7

82. Târgovişte , Bld. I. C. Bratianu, nr. 13E

83. Târgu Neamț, Bld. Mihai Eminescu, nr. 14

84. Timişoara , Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15 A

85. București, Bd. Theodor Pallady, nr. 30

86. București, Str. Ramnicu Valcea, mer 10-12A

87. București, Prelungirea Ghencea, nr. 88-92

88. Eforie Nord, Str. Traian, nr. 1B

89. București, Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 58A

90. Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 50B - 52

91. București, Prelungirea Ghencea, nr. 15B-15D

92. Oradea , Oradea, Nufărului, nr. 28J

93. Craiova , Str. Caracal , nr. 150 A

94. București, Str. Savinesti, nr. 2

95. Cluj Napoca, Alexandu Vaida Voievod nr.59

96. Cluj Napoca, Str. Frunzisului 87-89

97. Ilfov, Sos. Cernica, nr 6

98. Rădăuți, Str. Stefan cel Mare, nr. 77-81

99. Suceava, Calea Unirii nr. 24

100. Voluntari, Sos București Nord nr 14

101. Constanța, Str. Soveja, nr 15C

102. Cluj Napoca, Str. Eroilor, nr. 1-7

103. Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 62

104. Sighișoara, str. Gheorghe Lazar, Nr.6

105. Piatra Neamț, Bld. Decebal , nr.98

106. Bușteni, B-dul Libertatii 159-161

107. Iași , Blvd. Primaverii nr.2

108. București, Sos. Fundeni 17-19

109. Călărași, Str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989 , nr. 49 A

110. Vălenii de Munte, Str. Nicolae Iorga, nr. 41

111. București, Str. Berceni, nr. 8

112. Balş, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 190

113. București, Str. Teius, nr. 2

114. Reșița , B-dul. Republicii, nr.100

115. Satu Mare, Str. Lalelei, nr. 2

116. Pitești , Str. Razboieni, nr. 1

117. Buzău, Str. Eroilor, nr 3

118. București, Calea Rahovei, nr 284,

119. Dumbrăviţa, Str. Petofi Sandor, nr. 150

120. Găești, Str. N. Titulescu, nr. 46

121. Câmpina, Str. Nicolae Balcescu , nr. 46

122. Ilfov, Rezervelor  nr. 71

123. București, București, Pantelimon, 161

124. Reșița , Bd., Revolutia din Decembrie, nr 1A

125. Timişoara , Str. Simion Bărnuţiu 28

126. București, Drumul Binelui, nr. 51

127. Tuzla, Aviatorilor ; 1 A

128. Piatra Neamț, Str. Dascalescu nr2-2a

129. Focșani , Str. Cuza Voda, nr. 35

130. Rosiorii de Vede, Str. Dunarii, nr. 103-105

131. Constanța, Str. Industriei Mici, nr. 1

132. București, Sos Straulesti 69 F

133. Iași, Str.Poitiers Nr.6

134. Arad , Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43

135. Tulcea , Str. Victoriei, nr.99

136. Suceava, Str. Zamca  nr. 15

137. Tunari , Calea București 98B

138. Balotești, Calea București, nr. 2A

139. Deva , Calea Zarandului, 134 A

140. Craiova , Str. Brestei, nr. 185

141. Titu, Str. Pictor N. Grigorescu, nr. 50-52

142. Craiova , B-dul. Nicolae Romanescu, nr. 39

143. Râmnicu Sărat, Str. Constantin Brancoveanu, nr 34

144. Calafat, Bulevardul de Centura, nr. 1D

145. Târgu Jiu , B-dul Victoriei, nr. 189 A

146. Constanța, Sos. Mangaliei, nr. 165

147. Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 95

148. Cluj Napoca, Str. Protopop Aurel Munteanu Nr3-7

149. Oltenița, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 35c

150. Șelimbar, Sos Sibiului Nr 12-22

151. Otopeni, Str. 23 August, nr. 208 - 212

152. Giurgiului , Sos Giurgiului 192

153. Huşi, Str Basarabiei, Nr. 103

154. București, Blv. Energeticienilor. Nr. 13-15, sect 3

155. Galați, Str. Victor Valcovici, nr. 13

156. Ilfov, Str. Comertului, nr 19A

157. Giroc, Str. Timişoarei, nr. 11

158. Jimbolia, Str. Timişoarei, nr. 30-36

159. Oradea , Calea Borsului, nr. 6C

160. Brașov, Str. Spicului, nr. 5

161. Ploiești, Piata 1 Decembrie, nr. 1

162. Alba, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10

163. București, Sos București -Târgoviște, nr 50, Sector 1

164. Negresti Oas, Str. Victoriei Nr 43-45

165. Fetesti, Str. Călărași, nr 505

166. Botoșani, Str Stefan Cel Mare, Nr 10

167. Iași, Sos Bucium, nr 53E

168. Odoreheiu Secuiesc, Str. Bethlen Gabor, nr. 118

169. Ilfov, Sos. Alexandrei, nr.132-134

170. Carei, Str.  Mihai Viteazu, nr. 36-40

171. Gura Humorului, Str. Bucovina, nr 54-58

172. Voluntari , Bd. Eroilor, nr. 120

173. Siret, Str Simion Florea Marian, nr 2A

174. Timişoara , Bld. Eroilor de la Tisa, 38

175. Galați, Bld Henri Coanda Nr 2

176. București, Str. Bratarii, nr 2

177. București, Bd. Theodor Pallady, nr. 51

178. Vatra Dornei, Str. Republicii, nr. 10

179. Gherla , Str. Hasdatii, nr. 1-1A

180. Voluntari, Str. Emil Racovita

181. Moşniţa Nouă, Str. Stefana, nr. 1

182. București, Bd. Lacul Tei, nr. 69 A

183. Urlați, Str. Primaverii, nr 1B

184. Târgoviște, Str. Arh. Pintea Gheorghe, nr. 1A-5

185. Alba, Str. Motilor, nr. 116

186. Arad , Calea Zimandului, nr. 3 A

187. Bacău, Str. Abatorului, nr. 5

188. Iași, Soseaua Moara de Foc nr. 2

189. Brăila, Calea Dorobantilior 3D

190. Sf Gheorghe, Str.Lacramioarei Nr.2,

191. Blejoi, DN 1A

192. Mioveni, Bld. Dacia, nr. 136 -138

193. Brașov, Str. Grivitei, Nr. 2F

194. Ludus , B-dul. 1 Decembrie 1918

195. Constanța, Str. D 10, nr.1

196. Focșani , Strada Bârsei, nr.15

197. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr 5-11

198. Marghita, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 31-35

199. Miercurea Ciuc, Iancu de Hunedoara Nr.18

200. Timişoara , Calea Circumvalatiunii nr. 4

201. Prahova, Str. Apelor

202. Iași/Lunca Cetatuii, DJ 248

203. București, Str. Piata Mureș, nr 18-24, sec 1

204. Covasna, Str. Stefan cel Mare, 73

205. Timiş, Calea Torontalului, nr. 106

206. Brașov, Str. Lunga, nr. 32

207. Gheorgheni, Bld. Fratiei, nr. 46

208. Haţeg, Bd. Nicolae Titulescu, nr.27

209. Brăila, Calea Calarasilor, nr 333A

210. Oraviţa, Str. Cloşca, nr. 41

211. București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 8B

212. Bistrița, Str. Vasile Conta, nr. 9

213. Bacău , Str. I. L. Caragiale, nr. 6

214. Bacău , Str. Mioriţei, nr.41

215. Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 47 A

216. Sibiu, Ştr. Rusciorului, nr. 48 A

217. București, Str. Sergent Stefan Crisan, nr. 31

218. București, Str. Turnu Magurele, nr. 230-232

219. Bacău , Str. Narciselor, nr. 5

220. Târgu Secuiesc, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.44

221. Rm. Vâlcea , Str. Coşbuc, nr. 2

222. Câmpia Turzii, Str. Laminoriştilor, nr. 94

223. Lugoj, Str. Caransebeşului, nr. 2 A

224. Caransebeş, Str. Ardealului, nr. 127

225. Drobeta , Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 146

226. Reşiţa, Str. Toamnei, nr. 1

227. Năvodari, Str. Constantei, nr. 2D

228. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109

229. Cluj Napoca, Str. Republicii, nr.109

230. Iași , Str. Niceman, nr.2

231. Făgăraş, Str. T. Vladimirescu, nr. 80

232. Slatina , Str. Drăgăneşti, nr. 21  A

233. Bârlad , Str. Cetatea de Pământ, nr. 1

234. Adjud , Str. Republicii, nr. 2 A

235. Bârlad , Str. Republicii, nr. 3

236. Roman, Str. Sucedava, nr. 31

237. Sebeş, Str. Augustin Bena, nr.19-23

238. Piatra Neamț, Str. Bistriţei, nr. 1

239. Arad , Str. Banu Mărăcine, nr. 6

240. Baia Sprie, Str. Gutinului, nr. 9 A

241. Aiud, Str. Transilvaniei, nr. 99-101-103

242. Braşov , Str. Saturn, nr. 35A

243. Brăila , Str. Calea Galaţi, nr. 346A

244. Câmpulung Moldovenesc, Str. Calea Bucovinei, nr. 50

245. Buzău, Aleea Sporturilor, nr. 12A

246. Năsăud, Str. Gării, nr. 2

247. Pecica, Str. 1, nr. 93

248. Târgu Lăpuş, Str. Florilor, nr. 2

249. Târnăveni, Str. Victoriei, nr. 20-22

250. Chitila, Sos. Banatului, nr. 14

251. Dorohoi, Str. C-tin Dobr. Gherea, nr. 25

252. Mizil, Str. Mihai Bravu, nr. 110

253. Baia Mare , Bld. Bucureşti, nr. 40 B

254. Moldova Nouă, Str. N. Titulescu, nr. 8

255. București, Str. Valea Oltului, nr. 93-107

256. Baia Mare, Str. Grănicerilor, nr. 88 H

257. Reghin, Str. Apalinei, nr. 1

258. Blaj, Str. Clujului, nr. 7 B

259. Fălticeni, Str. Plugari, nr. 3

260. Slobozia , Str. Gării, nr. 2

261. Lupeni, Str. T. Vladimirescu, 27

262. Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 1 A

263. Victoria, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13 bis

264. Tulcea , Str. Babadag, nr. 183

265. Roman, Str. Mihai Viteazu, nr. 11

266. Salonta, Str. Regele Ferdinand, nr. 2

267. Buhuşi, Str. Voioaga, nr. 1

268. Deva , Str. Bejan, nr. 2 A

269. Tășnad, str. Lacramioarei, nr. 55

270. Bârlad , Bld. Republicii, nr. 316

271. Cugir, Str. Victoriei, nr. 65

272. Braşov , Str. Harmanului, nr. 47B

273. Buftea, Sos. București-Târgoviște, nr. 295 B

274. Ploieşti , Str. Grădinari, nr. 42

275. Topliţa, Str. Sportivilor, nr. 6

276. Oneşti , Str. Libertăţii, nr. 86 A

277. Braşov , Str. Zizinului, nr. 140

278. Satu Mare, str. Rodnei, nr. 54-56

279. Vaslui, Str. Decebal, nr. 2A

280. Cluj Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 57

281. Slobozia , Şos. Buc. - Constanţa, km. 109

282. Cristuru Secuiesc, Str. Kriza Janos, nr. 29

283. Motru, Str. Macului, nr. 13

284. Avrig, Str. Saşilor, nr. 2 A

285. Sighetu Marmaţiei, Str. Bogdan Vodă, nr. 78-84

286. Prahova, Str. Republicii, Nr. 243

287. București, Str. Drumul Gazarului, nr. 1

288. București, Str. Intrarea Tarcau, nr. 13 A

289. Cluj Napoca, Calea Baciului, nr. 47 A

290. Cluj Napoca, Str. 21 Decembrie, nr. 95-97

 

anexa 2

Perioada campaniei:

17 mai 2021, ora 7 a.m. – 23 mai 2021, ora 11:00 p.m.

 

Tipuri de premii aferente perioadei:

Cupon: Lovilio Mascarpone, 30% reducere

Cupon: Italiamo Salam italian, 5 lei reducere

Cupon: Floralys Prosop de bucătărie, 30% reducere